Effekt av stödinsatser samt KBT för våldsutsatta kvinnor

Effekt av stödinsatser samt kognitiv beteendeterapi, KBT, för kvinnor som utsatts för partnervåld sammanfattar två systematiska kunskapsöversikter om effekten av stödinsatser och KBT för kvinnor som har utsatts för partnervåld. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Effekt av stödinsatser samt kognitiv beteendeterapi, KBT, för kvinnor som utsatts för partnervåld sammanfattar två systematiska kunskapsöversikter om effekten av stödinsatser och KBT för kvinnor som har utsatts för partnervåld. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

För att hjälpa kvinnor som utsätts för partnervåld används en rad olika stödinsatser samt i vissa fall kognitiv beteendeterapi, KBT. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har sammanfattat och kommenterat två systematiska kunskapsöversikter av metodernas effekter. Sammantaget antyder studieresultaten att denna typ av stödinsatser kan minska risken för fortsatt fysiskt och psykiskt, däremot inte sexuellt, partnervåld. Intensiva stödinsatser på kvinnohus hör till det som kan leda till en minskning av antalet fysiska övergrepp, även på längre sikt. Men den forskning som finns håller inte någon hög metodologisk kvalitet och lämnar många frågor obesvarade. I studierna saknas exempelvis uppgifter kring vilken typ av våld som kvinnorna utsatts för; makt- och kontrollrelaterat, alkoholrelaterat eller situations- och relationsbetingat våld. De fåtaliga studier som gjorts kring KBT har varit inriktade på om metoden kan kopplas till minskad förekomst av partnervåld. Men KBT kan vara en effektiv insats för andra syften, exempelvis för att bearbeta trauma och stärka kvinnornas psykosociala hälsa. I översikterna ingår totalt sex studier från USA, Kina, Peru och Australien. På grund av kulturskillnader finns ett behov av svenska studier kring stödinsatser för utsatta kvinnor. Effekt av stödinsatser samt kognitiv beteendeterapi, KBT, för kvinnor som utsatts för partnervåld är utgiven av SBU.

Läs mer här

Related posts