Äldreomsorg

Digitalt utanförskap hos äldre kan minska med utbildning

Foto: Getty Images

Hundratusentals svenskar i pensionsåldern står fortfarande utanför det digitala samhället.

Satsningen ”Mer Digital” i Värmland visar att utbildning kan bryta det här utanförskapet hos äldre.

Sveriges regering är tydlig med att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och att digitaliseringen av offentlig sektor ska skyndas på.
Trots detta så står hundratusentals äldre utanför det digitala samhället.

Sunne kommun och Telia har tillsammans med Högskolan i Skövde anordnat satsningen ”Mer Digital” där Högskolan Skövde står för forskningsinsats.
Satsningen visar att utanförskapet bland äldre kan brytas med utbildning.

I januari så bjöds 300 pensionärer som var nyfikna på att lära sig mer om digital teknik in, till tre dagars utbildning i Sunne.

Biträdande professor i datavetenskap, Eva Söderström och Jesper Holgersson, lektor i Informationsutveckling fick i uppgift att undersöka vilken effekt en utbildning som denna har på deltagarnas attityder och beteenden.
Alla deltagare på fick svara på en enkät innan och efter utbildningen, plus att man genomförde intervjuer med 11 deltagare en månad efteråt.
Resultatet visar att en majoritet blev mer digitala, som en direkt följd av utbildningen.

– Många deltagare har flyttat fram gränserna för sina digitala vanor. Exempelvis uppskattar 70 procent att de använder IT mer nu, jämfört med tidigare, säger Eva Söderström, och fortsätter:
– Även om tekniken finns kvarstår trösklar. Inte minst på grund av kunskapsbrist och teknikrädsla. Före utbildningen fanns en större rädsla för digital teknik, och i viss mån dåligt självförtroende. Och det handlar inte om ointresse. För viljan finns. Men efter utbildningen vågar man mer. Eller som en deltagare uttrycker: ”det kanske inte är så farligt att trycka på knapparna och försöka”.

För de flesta äldre så handlar den digitala tekniken om sociala aspekter, att hålla kontakt med släktingar och bekanta, samt att kunna hantera e-tjänster, som bank- och vårdtjänster.

– Det är en vinst både för individen och samhället i stort. I många sammanhang är digital kommunikation ett krav. Och med allt fler äldre som är i behov av, exempelvis, vårdtjänster finns det en tydlig samhällsnytta, säger Jesper Holgersson.

Utbildarna på den här fysiska tredagars workshopen var åttondeklassare, och det visade sig vara en fullträff.
– Att se hur 80-åringarna och högstadieungdomarna jobbade tillsammans var rörande. Så en sådan här utbildning, och den mötesplats den innebär, bidrar till att skapa en förståelse över generationsgränserna, säger Eva Söderström.

Källa: Forskning.se