NPF

De tar helhetsgrepp kring autism

HVB-hemmet Villberga Familjecenter är navet i Villbergastaden.

I Enköping byggs Villbergastaden. Här utvecklas successivt nya verksamheter som ska ge stöd för gruppens boende och elever och förbättra förutsättningarna till ett meningsfullt liv.

Enköpingsbaserade Villbergagruppen har valt ett bredare grepp för att möta människor med autism. Inom ramen för sin egen Villbergastad utvecklas successivt nya verksamheter som ska ge stöd för gruppens boende och elever och förbättra förutsättningarna till ett meningsfullt liv.

Villbergagruppen är ingen ny aktör inom området. Sedan mitten av 1990-talet har företaget och dess huvudman arbetat för att i olika former ge stöd till människor med Autismspektrumtillstånd (AST).

Det man själva kallar Villbergastaden har byggts i etapper. Ursprunget, HVB-hemmet Villberga Familjecenter, är alltjämt navet och den fasta basen. Steg för steg har dock ”staden” byggts ut med nya verksamheter för att möta behoven från boende och elever.

Idag rymmer Villbergsstaden ett väl inarbetat HVB-hem i lantlig miljö, en närliggande skola i egen regi för elever i årskurserna 7-9 samt boenden enligt LSS 9§9 på flera platser i centrala Enköping. Under våren 2021 har dessutom verksamheten utökats med stödboende för ungdomar i åldrarna 17-20 år.

– Stödboendet ger oss en pusselbit som vi tidigare saknat, berättar Magnus Edlund, Villbergagruppens grundare och huvudman. Stödboendet är ett alternativ för unga vuxna som ännu inte beviljats möjligheten till ett LSS-boende, men som behöver en egen hemmiljö för att kunna fortsätta utvecklas.

Utgångspunkt i individens egna förutsättningar

Villbergagruppens arbete utgår från en människosyn där varje individ ges möjligheter att utvecklas i egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.

– Det här går som en röd tråd genom alla våra verksamheter, säger Magnus Edlund. Människor med funktionsnedsättningar förväntas ofta anpassa sig till de verksamheter samhället erbjuder, när det i själva verket borde vara tvärt om. Det är lagstiftarna och vi som arbetar med de här frågorna som måste lära oss förstå hur våra boende och elever fungerar och forma lärandemiljöer och kommunikationssätt som fungerar för varje enskild individ.

För Magnus och Villbergagruppen är förståelsen kring AST och de boende en process som ständigt måste slipas på och förädlas. Ett ”hantverk” som grundar sig i engagemang, respekt, acceptans och – inte minst – nyfikenhet och hjärta.

– Vår utgångspunkt är alltid att de människor vi möter gör så gott de kan. När något går snett och det leder till utagerande eller andra sammanbrott är det vi som ska fråga oss vad det är vi inte förstått, förtydligar Magnus.

I motsatt riktning är det också personalens uppgift att ”översätta” och informera sina boende om omgivningens förväntningar och intentioner.

– Vi har en viktig ”tolkningfunktion” som i praktiken kan ta sig många yttringar. Det händer inte sällan att vi ber personer från olika samhällsfunktioner att förtydliga ett mötes syfte och vad som förväntas av vår boende. Ibland underlättar det om mötesdeltagaren skickar fotografier på sig själv och hur det ser ut där mötet ska hållas.

Verksamheter kopplade till varandra

Placeringar i Villbergagruppen försorg kan ibland bli långvariga. Vistelser på upp till tre år inom HVB-verksamheten på Villberga Familjecenter är inte ovanliga.

– Ibland blir placeringarna ännu längre då placerande kommun resursmässigt kan ha svårt att ta vid, berättar Magnus Edlund. Då måste vi finna andra lösningar.

Dessa utmaningar resulterade under 2020 till uppstarten av ett serviceboende enligt LSS 9§9. Villbergagruppen har idag LSS-möjligheter för upp till sju boende.

– Vi valde serviceboendeformen, med egen lägenhet och tillgång till gemensamhetsytor, men tar även emot de som kvalificerar sig för gruppboende men som inte mår bra av att ha andra alltför nära inpå sig, säger Magnus Edlund.

Stödboende – en saknad pusselbit

För att finna lösningar för unga vuxna med behov av anpassat stöd etablerade Villbergagruppen under våren även ett eget stödboende. Stödboendet är ett alternativ för ungdomar i åldern 17-20 år som inte bedöms behöva de behandlingsinsatser som motiverar placering i HVB och som ännu inte beviljats boende enligt LSS 9§9.

Utgångspunkten för Villbergagruppens stödboende är tio lägenheter runt samma gård i centrala Enköping. I anslutning till lägenheterna finns en gemensamhetslägenhet och i omedelbar närhet erbjuds stöd från kvalificerad personal.

– Stödboendet ger oss möjligheter att hjälpa ungdomar att i rätt takt vänja sig vid ett eget boende för att så småningom kunna klara av att ta steget vidare, förklarar Magnus Edlund. Stödboendetiden ger oss också ett bra tillfälle till kartläggning av framtida stödbehov.

Nästa steg – daglig verksamhet?

Det som ligger närmast till hands i en fortsatt utbyggnad av Villbergastaden är att eventuellt starta en egen daglig verksamhet.

– Vi har identifierat ett behov hos våra boende, men känner samtidigt inte att vi alltid kan räkna med att få nyttja kommunens verksamheter. Detta gäller även om den boendes hemkommun beviljat daglig verksamhet externt. Vi får se vart detta tar vägen när vi fullt ut landat våra övriga projekt, avslutar Magnus Edlund,

 
Text: Mikael Hallgren