Nyheter

De flesta unga asylsökande tackar ja till åldersbedömning

Åldern är en del av en persons identitet och kan därför vara viktig för Migrationsverket att veta när de bedömer om en person betraktas som skyddsbehövande

Migrationsverket presenterade åldersbedömningens roll i asylprocessen

Idag presenterade Migrationsverket den nya ordningen i asylärenden och vilken påverkan den medicinska åldersbedömningen som Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag att utföra har på ett asylärende. 


På plats fanns representanter och experter från både Migrationsverket och Rättsmedicinalverket. Migrationsverket inledde med att förklara asylprocessen och var åldersbedömningar passar in.

Idag har Migrationsverket i uppdrag att pröva om en sökande har rätt till skydd och därmed rätt till asyl. Skyddsbehovet är alltid kopplat till individen och därför är det viktigt att veta en persons identitet som idag definieras som namn, födelsetid och medborgarskap.

– Frågan om skydd är kopplad till dig som individ och det är därför viktigt ur migrationsverkets perspektiv att fastställa en asylsökandes identitet och därmed ålder, fastslår Åsa Carlander Hemingway, enhetschef migrationsrättsenheten vid Migrationsverket.

Åldern är också viktigt ur ett annat perspektiv, ett ensamkommande barn har särskilda rättigheter som inte vuxna har. Barnen har rätt till en särskild asylprocess, särskilt boende, en god man, offentligt biträde samt skola och vård på samma villkor som alla andra barn som bor i Sverige.

– Det är också viktigt att veta en persons ålder, så att vuxna inte sätts i särskilda boenden för barn, säger Åsa Carlander Hemingway.

Bevisbördan på en persons identitet ligger hos den asylsökande. I asylprocessen och vid åldersbedömning väger Migrationsverket samman skriftliga bevis som pass och skolintyg med om den asylsökande har en sammanhängande och trovärdig berättelse. Skriftliga bevis väger alltid tyngre än muntliga utsagor. Migrationsverket har en utredningsskyldighet.

– Vi ska hjälpa asylsökande, särskilt barn, att få fram bevis för ålder och vem de är, säger Åsa Carlander Hemingway.

Det som nu är nytt är att Migrationsverket nu kan erbjuda den asylsökande att få göra en medicinsk åldersbedömning som ett skriftligt bevismedel som kan styrka en persons ålder och därmed delar av dennes identitet. Verket kommer även fortsättningsvis ställa frågor till de asylsökande, och svaren ska tillsammans med den medicinska åldersbedömningen underlätta den sammanhängande bedömningen av en persons ålder och identitet.

Idag sker den sammanhängande åldersbedömningen i slutet av asylprocessen. Vid ankomst till Sverige får den asylsökande enbart en fråga om sin ålder och vuxna kan placeras i särskilt boende för barn om han eller hon svarar att de är 16 år och därmed är minderårig.

– Så länge vi inte uppenbart kan se att en person är över 18 år får vi på Migrationsverket inte skriva upp en persons ålder, förklarar Åsa Carlander Hemingway.

Men en lagändring är på gång.

– Går lagändringen igenom får vi rätt att göra en separat åldersbedömning redan i början av asylprocessen om den asylsökande inte kan visa upp pass eller annan textbevis som visar på personens ålder, säger Åsa Carlander.
Det krävs ett skriftligt samtycke från den asylsökande för att genomföra en medicinsk åldersbedömning. 

– Om handläggaren inte kan göra en bedömning utifrån de skriftliga dokument som finns i ett ärende så kommer den asylsökande att erbjudas en medicinsk åldersbedömning, säger Daniel Salehi, ansvarig för åldersbestämningar på Migrationsverket.

Ger den asylsökande sitt samtycke till en medicinsk åldersbedömning så beställer Migrationsverket en sådan från Rättsmedicinalverket.

– Eftersom den sökande är minderårig, om inte annat har bevisats, så ska samtycket inhämtas från dennes Gode man eller offentliga biträde, säger Daniel Salehi.

Går den asylsökande inte med på en medicinsk åldersbedömning så fattar Migrationsverket beslut på det skriftliga och muntliga underlag som redan finns i ärendet.

Fakta: Asylärenden och medicinsk åldersbedömning

  • 38 000 ensamkommande barn har sökt asyl i Sverige sedan 2015.
  • Prognosen är att mellan 3 000-14 000 asylsökande kan bli aktuell för medicinsk åldersbedömning. 
  • 86 procent av de ensamkommande fick beskedet att de får stanna under 2016. 
  • Hittills har cirka 1 340 personer fått ett erbjudande om medicinsk åldersbedömning. Flertalet, 1 240 stycken har tackat ja.