Nyheter

De får lära sig mer om våld i nära relationer

Utbildningen om våld i nära relationer startar till hösten.

Mittuniversitetet startar en utbildning för att ge ökad kunskap om hur myndighetsanställda blir ett bättre stöd till personer som utsätts för våld av närstående.

Mittuniversitetet startar en utbildning för att ge ökad kunskap om hur myndighetsanställda blir ett bättre stöd till personer som utsätts för våld av närstående. Utbildningen genomförs på uppdrag av länsstyrelsen i Västernorrland.

– Vi ser ett behov av att det tillförs resurser och att kompetensen, generellt sett, höjs inom myndigheter som arbetar med våld i nära relationer. Därför gör länsstyrelsen den här satsningen, säger Annica Odelind, utvecklingsledare i arbete mot mäns våld mot kvinnor vid länsstyrelsen Västernorrland.

Utbildningen är en del av länsstyrelsens utveckling av myndigheters arbete med våld i nära relationer i Västernorrland. Mittuniversitetet har tidigare genomfört en studie där personer som utsatts för våld intervjuats om hur de upplever att myndigheter som socialtjänst, polis och åklagarväsendet i Västernorrlands län hanterar arbetet.

– Studien visar att det i hög grad är handläggaren och dennes kompetens som avgör vilket stöd de utsatta får vilket indikerar att det finns en ojämn kunskapsnivå om våld i nära relationer bland myndighetspersoner i länet, säger Karin Jarnkvist, lektor i sociologi vid Mittuniversitetet och ansvarig för studien.

Satsningen vänder sig till anställda som arbetar med våld i nära relationer vid statliga myndigheter, kommuner och vid Region Västernorrland. Utbildningen ska bland annat resultera i färdiga planer för hur organisationerna kan utveckla sitt arbete; bland annat i fråga om bemötande.

– Jag har intervjuat våldsutsatta som upplever att myndighetspersoner betraktar dem som ansvariga för partnerns våld vilket försvårar möjligheten till hjälp. De uttrycker att deras berättelser inte alltid tas på allvar och att de inte får det stöd de önskar. Därför är det viktigt att myndighetspersonal också ökar kunskapen om de sociologiska mekanismer som kan påverka dem i mötet med våldsutsatta, säger Karin Jarnkvist.

I utbildningen ingår även barns upplevelse av våld, hedersvåld och de organisatoriska utmaningar som finns i arbetet kring dessa frågor. Utbildningen ges på kvartsfart under hösten 2018.