Skyddat boende

Därför frågar vi om våld i nära relationer

Våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som drabbar kvinnor oavsett religiös eller etnisk tillhörighet

Från november 2022 ställer Socialstyrelsen högre krav på att vårdverksamheter fastställer rutiner för att fråga om våld i arbetet med våld i nära relationer. Så arbetar Region Skåne.

Från november 2022 ställer Socialstyrelsen högre krav på att vårdverksamheter fastställer rutiner för att fråga om våld i arbetet med våld i nära relationer. Det gör man inom Region Skåne.

– Det behöver inte vara krångligt att ställa frågan. Att vi frågar uppskattas ofta av våra patienter. Det är viktigt att känna sig bekväm med att fråga om våld och veta vad vi ska göra med svaret. Därför är det viktigt att ha bra rutiner och att stöd finns lätt tillgängligt för alla våra medarbetare, säger Pernilla Wargéus, barnmorska och regional projektledare för arbetet mot våld i nära relationer inom Region Skåne.

Från november 2022 ställer Socialstyrelsen högre krav på att vårdverksamheter fastställer rutiner för att fråga om våld i arbetet med våld i nära relationer. Inom Region Skåne arbetar alla verksamheter för att motverka våld genom att aktivt identifiera våldsutsatthet, vårda och stötta efter behov, dokumentera samt alltid anmäla till socialtjänst vid oro för att barn far illa.

Sedan 2018 finns i Region Skåne ett samlat kunskaps- och stödmaterial som gör det lättare för alla verksamheter att på bästa sätt skapa rutiner för frågan om våld i nära relationer. Kvinnosjukvård i Lund är en av verksamheterna som har kommit långt i det arbetet. Där har man de senaste tre åren arbetat aktivt med att fråga om och kartlägga våldsutsatthet.

– Vi har tagit fram rutiner och utbildar alla nya medarbetare tidigt i att fråga om våldsutsatthet. Och bland kvinnorna vi möter får vi ofta höra att det är bra att vi frågar om våldsutsatthet, säger Carina Brandin, enhetschef på gynekologiavdelningen, Kvinnosjukvård i Lund.

Redan vid inskrivning ställs frågan ”Vi vet att många är eller har varit utsatta för våld och hot i sina nära relationer. Hur är det för dig?”

– I sitt svar kan man beskriva om våldet är pågående eller tidigare upplevt och om det är fysiskt, psykiskt, sexuellt. Det gör att vi lättare kan erbjuda rätt hjälp och stöd utifrån varje individuell situation, säger Carina Brandin.