Coronapandemin snabbar på utvecklingen för en säkrare vård

Som en effekt av coronapandemin väljer fler att skola om sig och drygt hälften av dem gör det via yrkeshögskolan.
Medlearn planerar under 2021 utöka sitt utbud av skräddarsydda utbildningar för att kompetensförsörja och säkra framtidens arbetsmarknad inom vård

Som en effekt av coronapandemin väljer fler att skola om sig och drygt hälften av dem gör det via yrkeshögskolan.

Välfärdsteknik kan frigöra tid hos hårt belastad vårdpersonal och därigenom främja en mer kvalitativ vård, men för det saknas i dagsläget arbetskraft och kompetens. Yrkeshögskolan har därför en viktig roll för att snabbt få fram den specialisering och kompetenshöjning som vårdyrket behöver.

Arbetsmarknaden har en helt annan förändringstakt än för bara tio år sedan, vilket ställer nya förväntningar och krav på såväl arbetsgivare som medarbetare. Ny teknik ska integreras i gamla system och arbetssätt, samtidigt som färre anställda ska ansvara för fler uppgifter. Förändringstakten inom vård och omsorg är hög och står inför stora omställningsutmaningar, såsom att främja en god och säker vård för hela landet. Här har yrkeshögskolan en viktig roll.

– Det är ingen slump att yrkeshögskolan expanderat i sådan hög takt parallellt med den samhällsutveckling som sker. Det som arbetsgivarna efterfrågar mest är snabb och effektiv kompetensförsörjning, ett behov som yrkeshögskolan kan möta. Med Medlearns utbildningar inom vård och omsorg kan vi både hjälpa folk som vill utbilda sig till nya yrkesroller, men också utveckla kompetenser och specialisering inom befintliga yrkesroller. Allt i samråd med arbetsgivare för att möta det faktiska behovet, säger Martina Berg, Affärsområdeschef Yrkeshögskola på Irisgruppen, med bolagen Medlearn och Iris.

Fler väljer att skola om sig

Som en effekt av coronapandemin väljer fler att skola om sig och drygt hälften av dem gör det via yrkeshögskolan. Pandemin har även gjort att den digitala utvecklingen påskyndats och gjort att alltfler vårdcentraler idag erbjuder videobesök som komplement till fysiska vårdkontakter. Digitaliseringen kan också frigöra tid för hårt belastad vårdpersonal och därmed främja en mer kvalitativ vård där patienten får mer tid med vårdpersonalen. Ny teknik kan bland annat avlasta vårdpersonal med alltifrån städning till hantering av smittsamma prover och transporter av dessa.

Samtidigt växer succesivt nya behov av specialiseringar för undersköterskor fram och här kan yrkeshögskolan snabbt möta efterfrågan med utbildningar. Detta vittnar Ewa Karlsson Sjölander, tidigare undersköterska och numera verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen i Piteå om.

Ökat antal specialistundersköterskor

– En viktig del är att vi ökar antalet specialistundersköterskor inom äldreomsorgen. Specialistundersköterskans roll är att utveckla vården i praktiken med syfte att underlätta för vårdtagaren, vilket ger de äldre en enklare vardag under sina sista år i livet. Samtidigt ger det undersköterskan ny kompetens, vilket är avgörande för att behålla fler inom yrket, förklarar Ewa Karlsson Sjölander.

Ett annat område där det saknas specialistundersköterskor är inom röntgenvården. Medlearn har därför ansökt om att starta specialistutbildning inom området, en utbildning som idag inget lärosäte erbjuder men där behovet är stort. Martina Berg fortsätter:

– Idag finns en rad olika områden för undersköterskor att specialisera sig inom, så som demens, psykiatri och intensivvård. Inom vissa områden tvingas arbetsgivare internutbilda personal då utbildningar saknas, exempelvis finns ingen vidareutbildning för undersköterskor specialiserade inom röntgenvård, trots att det finns för både läkare och sjuksköterskor. Här spelar yrkeshögskolan en viktig roll då vi har möjlighet och erfarenhet av att fylla de behov som efterfrågas inom området.

Yrkeshögskolans roll i framtidens vård

Medlearn släpper nu rapporten Tendenser för en bättre och säkrare vård – en rapport om kompetensbehoven och yrkeshögskolans roll. Rapporten är baserad på de insikter som Medlearn har inhämtat i produktionen av nya yrkeshögskoleutbildningar under 2020.

Related posts