Nyheter

Civilsamhällets organisationer inom det sociala området får bidrag

Inför 2020 har ett tiotal organisationer beviljats medel för första gången.

Social resursnämnd beslutade idag att fördela 93 miljoner kronor till civilsamhället i Göteborg. Medlen går till 175 olika verksamheter inom det sociala området, inom funktionshinderområdet och till arbetsintegrerade sociala företag.

Social resursnämnd beslutade idag att fördela 93 miljoner kronor till civilsamhället i Göteborg. Medlen går till 175 olika verksamheter inom det sociala området, inom funktionshinderområdet och till arbetsintegrerade sociala företag.

– Organisationerna som har beviljats bidrag är allt ifrån små lokalt förankrade föreningar till stora stadsövergripande organisationer. Gemensamt är att de ger en röst åt utsatta människor och att de skapar sociala sammanhang som aldrig kan ersättas av det offentliga, säger Ingela Andersson, enhetschef, Social utveckling, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad.

Vissa fungerar helt på ideell basis, andra har många anställda och hög ekonomisk omsättning, men alla verkar för ökad jämlikhet, efterlevnad av mänskliga rättigheter, delaktighet och inkludering.

175 verksamheter har fått medel

Inför 2020 har 193 ansökningar inkommit om 150 miljoner kronor i bidrag. Av dem har nämnden beviljat sammanlagt 91 693 000 kronor till 175 olika verksamheter. 18 ansökningar avslogs helt.

De allra flesta organisationer som söker bidrag får ett återkommande verksamhetsstöd varje år, men inför 2020 har ett tiotal organisationer beviljats medel för första gången. En av dem är Vägen uts kvinnojour för våldsutsatta, Lilla Britta, som vänder sig till äldre och till personer med funktionsnedsättning. En annan är Somali dialogue center som arbetar mot våldsbejakande extremism. Ytterligare en annan är Mamas Retro Gårdsten som riktar sig till kvinnor och transpersoner som står långt från arbetsmarknaden.

Om Social resursnämnds stöd till civilsamhällets organisationer

Varje år fördelar Social resursnämnd föreningsbidrag till organisationer inom civilsamhället som verkar inom det sociala området, inom funktionshinderområdet och till sociala företag. 2020 års bidrag fördelas enligt nämndens riktlinjer som gällde vid tiden när ansökan gjordes. I dem framgår vilka förutsättningar som gäller för att organisationer ska kunna få bidrag:

– Organisationens verksamhet ska ha lokal anknytning och vända sig till invånarna i Göteborg.

– Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer samt ta ställning för demokratin som samhällssystem.
– Verksamheten ska ha allmänintresse och vara öppen för alla om inte sakliga och av staden godtagbara skäl finns som hindrar detta.
– Organisationens särintresse får inte stå i strid med stadens riktlinjer eller gällande lagstiftning.
– Verksamheten ska vara drogfri och organisationen får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger.
– Organisationens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.