Nyheter

Bris årsrapport 2020 visar att barns utsatthet har förstärkts

Den sociala distanseringen har inneburit påfrestningar för många familjer. Foto: Bris

Rapporten visar markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. 

Rapporten visar markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Bris konstaterar att pandemin har förstärkt utsattheten för barn som redan innan levde med våld i hemmet.

I rapporten ”Första året med pandemin – Om barns mående och utsatthet” redovisar Bris samtalsutvecklingen under 2020 och belyser utifrån forskning och rapporter hur barns situation hittills påverkats under pandemin. För barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation; som led av psykiska besvär, som har föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblem, och barn som lever med våld i hemmet, har pandemins följder blivit särskilt utmanande.
Samtalsförändringar i urval 2020 jämfört med 2019

– Under året har Bris haft 31 497 kontakter med barn – fler än någonsin tidigare. Det är 16 procent fler samtal än under 2019. 

– Samtal om ångest: + 61 procent
– Samtal om nedstämdhet: + 55 procent 
– Samtal om familjekonflikter: + 43 procent
– Samtal om psykiskt våld: + 32 procent
– Samtal om fysiskt våld: + 28 procent 
Under 2020 har barns tillgång till skyddsfaktorer såsom trygga sociala sammanhang och sociala relationer med jämnåriga och med trygga vuxna utanför hemmet begränsats. Samtidigt har riskfaktorerna för utsatthet ökat genom att många föräldrar förlorat sina arbeten eller på andra sätt drabbats av en försämrad och osäker ekonomisk situation till följd av pandemin.

Pandemin har förstärkt dåligt mående 

Under året har samtalen till Bris om psykiska besvär, såsom ångest, ökat markant. Här har utmaningar kring distansstudier, konflikter i hemmet och avsaknad av socialt umgänge återkommande lyfts i barns samtal. Avsaknaden av distraktioner har gjort att ens dåliga mående kunnat ta mer plats, och pandemin har blivit ytterligare en sak som inte går att kontrollera. Barn har beskrivit att tidigare psykisk ohälsa gjort sig påmind under året, och många barns stödbehov har hamnat i skuggan av pandemin – som istället upptagit vuxnas uppmärksamhet.  

Den sociala distanseringen har inneburit påfrestningar för många familjer. Hos Bris har det skett en väsentlig ökning av samtal om familjekonflikter. För barn vars föräldrar har psykisk ohälsa har situationen under året förvärrats och barn har beskrivit att pandemin försämrat många vuxnas mående. Det har skapat en svår och oförutsägbar tillvaro i hemmet för vissa.

Ökad utsatthet för våld i hemmet

Samtal till Bris om fysiskt och psykiskt våld har ökat markant under 2020 och Bris konstaterar att pandemin har förstärkt utsattheten för barn som redan innan levde med våld i hemmet. Pandemin har skapat fler tillfällen för barn att utsättas för våld mot dem själva eller mot en förälder, och gjort det svårare att hålla sig undan hemmet. Internationella studier visar att risken för våld mot barn i hemmet har ökat till följd av pandemin. Utvecklingen av samtal till Bris ger en indikation om att förekomsten av våld mot barn kan ha ökat i Sverige under året.

”Jag och mina kompisar är oroliga att en annan kompis blir slagen hemma. Nu under corona får hon inte ens lämna sitt rum. Förut fick hon träffa oss ibland. En gång berättade hon att hon blivit slagen i ansiktet av sin mamma.” 

”Ju mer tid jag inte är hemma desto mindre chans att det blir bråk ju. Håller jag mig upptagen så behöver jag inte tänka på det så mycket.”

– Mycket talar för att beslutsfattare tagit hänsyn till barns hälsa ur ett brett perspektiv vid beslut som påverkar barn, för att i möjligaste mån bibehålla normalitet i barns liv. Förändringar i barns skolgång och en ökad isolering har dock inneburit stora utmaningar för många barn. Särskilt påtagligt har det varit för barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.