Blicken kan avslöja skillnaden mellan social ångest och autism

Genom att mäta ögonrörelser hos en grupp ungdomar som alla fått diagnosen social fobi kunde forskare vid Uppsala universitet, i samarbete med Karolinska institutet och barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, visa att autistiska drag och social ångest är kopplade till olika processer i hjärnan.

Ny studie tyder på att autistiska drag och social ångest är kopplade till olika processer i hjärnan. Foto: Pixabay

Genom att mäta ögonrörelser hos en grupp ungdomar som alla fått diagnosen social fobi kunde forskare vid Uppsala universitet, i samarbete med Karolinska institutet och barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, visa att autistiska drag och social ångest är kopplade till olika processer i hjärnan.

Personer med social ångest delar många symptom med dem som har autistiska drag. Genom att mäta ögonrörelser hos en grupp ungdomar som alla fått diagnosen social fobi kunde forskare vid Uppsala universitet, i samarbete med Karolinska institutet och barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, visa att autistiska drag och social ångest är kopplade till olika processer i hjärnan.

Andra människors ögon är en viktig källa till information om deras känslor och avsikter så väl som om viktiga skeenden i miljön runtomkring. Jämfört med andra tenderar personer med autismspektrumtillstånd eller social ångest att titta andra i ögonen i lägre utsträckning, vilket kan förklara olika svårigheter som dessa personer har i vardagen.

Gränsdragningarna mellan social ångest och autismspektrumtillstånd är svåra idag. Många personer med autism har problem med social ångest och omvänt har många personer med social ångest autistiska symptom, om än mindre omfattande hos än hos personer som har autism. En stor utmaning för forskningen är därför att ta reda på vad exakt det är som skiljer de två tillstånden åt.

I den nypublicerade studien undersökte forskargruppen hur en grupp tonåringar (25 personer) med diagnosen social fobi orienterade blicken mot bilder av mänskliga ögon som presenterades tillsammans med ett antal andra icke-sociala objekt. Ögonrörelserna mättes med hjälp av infrarött ljus. På så sätt kunde forskarna fånga mycket snabba blickskiften. Trots att alla personerna hade social fobi, fanns det en stor variation i hur stark social ångest personerna hade. De varierade också i graden av autistiska symptom.

Resultaten visade att personer med höga drag av autistiska symptom tog längre tid på sig för att titta mot ögonen som visades på skärmen. Det tyder på att andras ögon inte fångar uppmärksamheten lika snabbt hos personer med höga autistiska drag. Graden av social ångest var inte relaterad till hur snabbt man tittade mot ögon, utan snarare till hur snabbt man tittade bort från ögonen efter att man hade fästat blicken på dem. Det sistnämnda tyder på att social ångest är specifikt knutet till undvikande av sådant som kan signalera ett socialt hot, som andras ögon.

– Vår studie tyder alltså på att autistiska drag och social ångest är kopplade till olika processer i hjärnan. Medan autism är relaterat till problem med att rikta uppmärksamheten snabbt mot viktiga sociala stimuli, verkar social ångest vara relaterat specifikt till socialt undvikande, säger Johan Lundin Kleberg, doktorand vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet.
Studien visar att dessa processer tar sig uttryck i barns ögonrörelser, och på en tidsskala som skulle vara mycket svår att observera med blotta ögat. 

Related posts