Nyheter

Bilder gör nya stöden tydligare

utreseförbud

Socialstyrelsen har tagit fram ett mer pedagogiskt stöd för tillämpningen av vissa bestämmelser i LVU. Tidigare har stöden bestått av mycket text att läsa, men det nya stödet består till största delen av bilder, ljud och film och därför är det enklare att ta till sig.

Lex lilla hjärtat trädde i kraft den 1 juli 2022 och består av ett flertal bestämmelser, framför allt socialtjänstens ansvar när en placering ska upphöra. Det kom in många frågor till Socialstyrelsen om de nya reglerna.

– Vi har samlat vanliga frågor och svar och gjort en matris som på ett överskådligt sätt visar när de olika bestämmelserna i lex lilla hjärtat ska tillämpas. Många ser ett litet barn framför sig när de tänker på Lilla hjärtat, men lex lilla hjärtat berör många. Det kan lika gärna vara ett äldre barn i tonåren och inte bara familjehem, utan även HVB, SiS och både SoL och LVU, berättar Elin Karlsson, jurist och projektledare på Socialstyrelsen.

Hon presenterade det nya stödmaterialet för vissa bestämmelser i LVU tillsammans med Eva Kågström, utredare på Socialstyrelsen, under Socionomdagarna.

De går igenom matrisen och förklarar hur den ska läsas. När det till exempel handlar om drogtest inför umgänge när det gäller familjehem så kan man se i matrisen om man följer x- och y-axeln att då ska lex lilla hjärtat tillämpas, likaså att överväga flyttningsförbud när det gäller familjehem till exempel, men inte för jourhem, HVB, SiS och stödboende.

Flyttningsförbud innebär ett förbud för vårdnadshavaren att flytta barnet från ett familjehem. Här har det visat sig bli en del missförstånd när det gäller i vilka situationer det kan tillämpas och hur ett flyttningsförbud skiljer sig från till exempel ett omedelbart omhändertagande.

– För att kunna förklara det här på ett pedagogiskt sätt så spelade vi in en film om flyttningsförbud och det finns också diskussionsfrågor som man kan jobba med i arbetsgruppen, berättar Eva Kågström.

Allt material finns på socialstyrelsen.se och på kunskapsguiden.se. Även ett flödesschema om utreseförbud finns för att visualisera hur socialtjänsten, förvaltningsrätten och polisen är involverade i besluten om tillfälligt utreseförbud respektive utreseförbud.

Tillfälligt utreseförbud om det är brådskande

Här beskrivs hur Socialtjänsten ska gå till väga när det finns en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands i syfte att ingå äktenskap eller könsstympas. Man ansöker till förvaltningsrätten om utreseförbud, men om det är brådskande så kan Socialnämnden fatta beslut om tillfälligt utreseförbud.

Det finns också ett flödesschema över uppföljning av barns situation utan samtycke och en PowerPoint-presentation som visar Socialstyrelsens stöd för socialtjänstens arbete med att förebygga brott bland barn och unga.

De nya stöden handlar alltså om lex lilla hjärtat, uppföljning av barns situation utan samtycke, flyttningsförbud, utreseförbud och barn och unga som begår brott.

– När det gäller barn och brott så har Socialstyrelsen under de senaste åren tagit fram ett flertal stöd i denna fråga. Här har det varit viktigt för oss att synliggöra dessa stöd, då de publicerats under olika tider, säger Elin Karlsson. Ett stöd som vi vill lyfta lite extra är vägledningen om 22 § LVU som tar upp öppna insatser utan samtycke. Dessa ges medan den unge bor hemma, även kallat mellantvång.

– Det används i ganska liten omfattning, men det är en möjlighet att komma in i ett tidigare skede. Ett arbete pågår med att uppdatera Socialstyrelsens handböcker om LVU och Placerade barn och unga. Vår förhoppning är att de ska finnas på socialstyrelsen.se innan årsskiftet, säger Eva Kågström.