Uncategorized

Bidrag för sexualupplysning på olika språk

Regeringen har beslutat att RFSU får 3 784 000 kronor för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan hos nyanlända kvinnor samt för att sprida kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter till samma målgrupp.

Sedan 2016 driver RFSU ett projekt med syfte att förbättra den sexuella- och reproduktiva hälsan hos nyanlända kvinnor samt att sprida kunskaperna om sexuella- och reproduktiva rättigheter till samma målgrupp. I projektet ingår även att kartlägga målgruppens behov av information och kunskap inom sexuell och reproduktiv hälsa. Arbetet har skett i samverkan med yrkesverksamma inom vården, främst barnmorskor. Bland annat har RFSU producerat sju filmer på olika språk som tar upp olika teman och är anpassat efter målgruppen. Textmaterial har tagits fram som ett fördjupat komplement till filmerna.

– RFSU har spetskompetensen, erfarenhet och väl utformade projekt för att bidra till en mer jämlik sexuell och reproduktiv hälsa hos nyanlända kvinnor. RFSUs arbete är även viktigt för ökad kunskap på området hos personalen inom vård och omsorg. Regeringen kommer därför fortsätta att stötta RFSU-projektet, säger folkhälsominister Annika Strandhäll.
RFSU ser ett fortsatt stort behov av kunskap och har därför ansökt om medel för att fortsätta och utveckla arbetet med målet att förbättra och öka kunskapen i frågor som rör sexualitet och reproduktiv hälsa hos målgruppen samt att öka kännedomen om de sexuella och reproduktiva rättigheterna. Utöver det vill man sprida kunskaperna och kännedomen om projektets material och metoder till yrkesverksamma inom vård och omsorg samt till andra aktörer som möter målgruppen.
Regeringen anser att det är angeläget att stärka den sexuella och reproduktiva hälsan generellt i Sverige och har tagit flera initiativ till detta under mandatperioden. Satsningar görs på 400 miljoner kronor årligen för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa samt 130 miljoner kronor för insatser i primärvården, särskilt till socioekonomiskt utsatta områden.
Genom ett regeringsuppdrag lanserades även www.youmo.se i april 2017. Hemsidan är kopplad till ungdomsmottagningen på nätet och är en tjänst riktad till nyanlända ungdomar för att svara på frågor om sexualitet, reproduktiv hälsa och jämställdhet. Sidan finns på flera olika språk.