Bemötandet är extra viktigt när familjer befinner sig i kris

Att utredas för sin föräldraförmåga skapar stor oro och rädsla.
relationer
Det relationsbyggande arbetet är viktigt för att skapa förståelse och trygghet. Foto: Getty Images

Att utredas för sin föräldraförmåga skapar stor oro och rädsla. Det är då extra viktigt att som förälder bli bemött med respekt och förståelse. På Nanolfsvillan vill man gärna lyfta vikten av att skapa en god relation med föräldrarna. Det ger en bättre insikt och en bättre grund för fortsatt samarbete, vilket blir det bästa för barnen.

Mitt i ett vanligt villakvarter på Nanolfsvägen i Finspång finns Nanolfsvillan, som är ett utrednings- och behandlingshem för familjer med barn.

– På namnet kanske det låter som en villa, men det är fyra villor som sitter ihop. Det gör att familjerna får en hemlik boendemiljö med eget kök och eget badrum. Samtidigt har de möjlighet till samvaro med andra familjer och de har också närheten till personal dygnet runt, berättar Josefina Markskog, föreståndare för Nanolfsvillan.

Företaget får ofta väldigt komplexa utredningsärenden där socialtjänsten har haft en oro under lång tid.

– Många föräldrar har en stark misstro till samhället. De känner att de inte har blivit lyssnade på och bär på dåliga erfarenheter sedan tidigare.

Svårt för föräldrarna att hinna greppa situationen

En placering enligt SoL bygger på frivillighet. Men ofta ska det gå väldigt snabbt att ta beslut om placering och det gör det svårt för föräldrarna att hinna greppa och förstå situationen.

– Enligt min erfarenhet så vill föräldrar sina barns bästa, men många familjer befinner sig i kris när de kommer till Nanolfsvillan. Därav lägger vi stort fokus de första dagarna på att trygga och hjälpa familjerna att landa för att få bästa förutsättningar för ett utredningsarbete, säger Jonas Wahlsten, vd Nanolfsvillan.

Nanolfsvillan består av fyra ihopbyggda villor i ett vanligt villakvarter.

Han driver företaget tillsammans med sin bror Roger och det var deras föräldrar som startade företaget 1986 efter att ha varit familjehem under många år och sedan riktat in sig på behandling. Med åren har verksamheten vuxit, man började med utredningar år 2001 och har satsat mycket på kompetenshöjning. All personal är högskoleutbildad.

– Idag är det utredningar som efterfrågas mest, men vi har behållit känslan av ett litet familjeföretag med ett stort hjärta där vi verkligen månar om familjerna, bemöter dem med respekt, värme och bygger relation. Då kan vi få till en trygg övergång till både placering och andra insatser utan starka slitningar. Det är väldigt mycket värt för den fortsatta relationen mellan barn, föräldrar, eventuella familjehem och socialtjänst, säger Jonas Wahlsten.

Viktigt att bygga relation

När en familj kommer till Nanolfsvillan för utredning läggs stor vikt vid att lära känna familjen och bygga relation med både barn och föräldrar.

– Med det förhållningssättet kan vi nå djupare och få en större förståelse för både resurser och svårigheter som finns i familjen. Det hjälper till i processen kring den oro som finns från socialtjänstens sida och föräldrarna får möjlighet att uttrycka vad de skulle behöva, vad de tror att barnen skulle behöva framåt, säger Jonas.

– När man har lärt känna varann och föräldrarna känner sig förstådda och respekterade blir det lättare att ha en rak kommunikation. Då kan vi prata rakt och öppet om oron som socialtjänsten har med föräldrarna så att de själva får en bättre möjlighet att förstå vad som behöver förändras, Petra Ewertsson, biträdande föreståndare.

Josefina, Petra och Jonas berättar om en förälder med många barn där det hade varit en hög oro under lång tid. I familjen hade de också mycket misstro mot samhället och föräldern kände sig bara kritiserad.

– Barnen var försummade. Föräldern hade svårt att få ihop ekonomin, de hade inte tillräckligt med mat och kläder, inga rutiner, mycket skolfrånvaro, de sov på madrasser på golvet. Vi skapade en trygg miljö här för föräldern och barnen så de fick landa. Sedan försökte vi lägga pussel.

Misstanken lossnade efter ett tag och föräldern vågade börja berätta om sina svårigheter.

– Barnen behövde placeras i familjehem. Både på grund av förälderns svårigheter och de hade också stora egna svårigheter. När föräldern förstod att det var så det behövde bli kunde man också ana en liten lättnad mitt i all sorg. Föräldern kunde ändå landa i det bästa för barnen, säger Josefina.

Det blev en bra lösning till slut

För att undvika en placering i jourhem innan rätt familjehem hittades så fick familjen stanna kvar på Nanolfsvillan. Barnen och föräldern fick träffa familjehemmet digitalt innan placeringen.

– Det blev verkligen en bra lösning till slut både för barnen och för föräldern. Ofta blir det så att socialtjänsten kommer och hämtar barnen i de fall barnen behöver placeras i familjehem. Då brukar vi se till att det blir ett lugnt och respektfullt avslut för barnen och föräldrarna, till exempel kan vi erbjuda föräldern skjuts hem. Vissa har också fått stanna kvar någon dag om det finns behov för det, säger Jonas.

– Vår pedagog som spenderat tid med barnet under utredningstiden följer ofta med vid placeringen vilket skapar stor trygghet för barnet. En fotobok skapas med foton på förälder och barn tillsammans.

Jonas kan ibland tycka att de får jobba lite i motvind.

– Jag skulle önska att socialtjänsten ser värdet i att det kan få ta lite extra tid, bara några dagar, just för att nå fram till föräldrarna och få en bra och långsiktig lösning med föräldrar som har viljan att samarbeta.

Utredning på djupet

Josefina Markskog arbetade tidigare på socialtjänsten och fick en helt annan bild av utredning på HVB när hon började på Nanolfsvillan.

– Inom socialtjänsten har man ofta inte utrymme till fördjupande utredningar. Det bygger mycket på informationen från externa håll, som vad till exempel skolan och BVC har sett. Här kan vi komma mycket närmare när vi följer med familjen i vardagen och få möjlighet att utreda på djupet. Den tiden finns ibland inte hos socialtjänsten, men vilken otrolig skillnad det kan göra för att kunna förstå ett komplext familjesystem.

Det är vanligt med utredningshem i kollektivt boende, men Josefina tycker att det ger en betydligt mer rättvis bedömning när familjen har eget hushåll och får möjlighet att bo i en hemlik miljö.

– Utredningen görs i en sådan vardaglig och naturlig miljö som möjligt. Vi ser hur de skapar rutiner och hur de samspelar med barnen. Det görs alltid en riskbedömning om behovet av närvaro från personal i boendet, säger Petra.

MIM och Marte meo

Utredaren följer med på olika aktiviteter utanför hemmet, föräldern får också träffa psykiatriker och barnen och föräldrarna kan få träffa psykolog för utredning vid behov. Samspelsbedömning görs enligt MIM, Marschak interaction method, som kartlägger hur väl föräldern kan tillgodose barnets behov.

I behandlingen filmas ibland samspelet enligt Marte meo-metoden för att stödja och stärka föräldern. Man fokuserar på det positiva i samspelet på de situationer där barnet känner sig förstått och uppmuntras på ett sätt som når fram. Det ger föräldern möjlighet att förstå och påverka samspelet på ett sätt som stödjer barnets utveckling.

I utredningsunderlaget besvaras socialtjänstens specifika frågeställningar utifrån uppdraget och det finns med förslag på åtgärder och Nanolfsvillans bedömning gällande vilket stöd familjen behöver framåt. Det kan vara så att det behövs fortsatt stöd och behandling eller att det blir aktuellt med en placering.

– Vi gör gärna en personlig överlämning till en familjebehandlare i hemkommunen. Vi kan också erbjuda en behandlingsinsats här. Det är fantastiskt att se när vi kan förändra ett beteende och bryta ett mönster som kan ha funnits i generationer i en familj, avslutar Josefina.

Related posts