Barns framtidsutsikter i ny rapport

Barnombudsmannen (BO) visar i sin nya rapport om hur barn i förorts- och glesbyggdskommuner uppfattar sin situation och sina framtidsutsikter, att barnen upplever att vuxenvärlden ignorerar och sviker dem.

Foto: Getty Images

Barnombudsmannen (BO) visar i sin nya rapport om hur barn i förorts- och glesbyggdskommuner uppfattar sin situation och sina framtidsutsikter, att barnen upplever att vuxenvärlden ignorerar och sviker dem.

I barnens egna berättelser kommer det fram en bild av barn som känner sig bortglömda av både politiker och vuxenvärlden, och att våldet i vardagen begränsar deras liv.
– Barnen lyfter kärleken till orten men många barn och unga beskriver också hur de många gånger möts av för låga förväntningar från vuxna i skolan. Att man inte ska bli något, att det inte ska gå bra. Och det som barnen beskriver är att man tar åt sig av det de vuxna säger, vilket kan innebära att man helt kan tappa sin framtidstro, och det är allvarligt, säger Anna Karin Hildingson Boqvist som är vikarierande barnombudsman.

Fyra av tio pojkar i rapporten tror att deras bakgrund kommer att påverka deras framtid negativt och att de inte kommer att få arbete när de blir vuxna.

Barn i glesbygden tycker att de glöms bort, att politiker lovar saker men ingenting händer, man upplever otrygghet, mobbning på skolor och personliga hot och trakasserier samt passivitet från vuxna.
– De insatser som görs för att stärka barnen i skolan utgår inte från barnens perspektiv och erfarenheter, och därför riskerar insatserna att bli missriktade. Vi måste börja lyssna på barnen, som sitter på kloka lösningar, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Barnen i rapporten uppger att de trivs i sitt närområde, men att deras vardag präglas av våld, utanförskap och kaosartade skolor.
Yngre barn berättar om att våld i närområde och på förskolan begränsar deras liv, de tillåts inte gå ut och leka på grund av kriminalitet.

Barnombudsmannen anser att Sverige brister i att skydda barn från våld enligt barnkonventionen, och kräver nu att regeringen tar fram en nationell handlingsplan mot våld. Rapporten lämnas över till regeringen idag.

– Att regeringen tar fram en nationell plan på hur man ska stoppa våldet. Och för att komma till de bästa förslagen bör man titta på lösningar som kommer från barnen själva. Att regeringen säkerställer likvärdig utbildning för alla barn. Och att de stärker barnets rätt till delaktighet i en meningsfull fritid, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Related posts