Nyheter

Barnombudsmannen föreslår att föräldrarätten begränsas i lagstifningen

Elisabeth Dahlin

En aktuell fråga, då en treårig flicka nyligen avlidit då hon återförenats med sina biologiska föräldrar.

Den 25 mars överlämnade Barnombudsmannen sin årsrapport till regeringen.

– Ett mycket problematiskt område är föräldrars starka juridiska rätt till sina barn. Barnets bästa måste väga tyngre i lagstiftningen. Detta är något som vi och andra har lyft i många år och nu måste detta rättas till, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman. 

 
Årsrapporten Dom tror att dom vet bättre – Barnet som rättighetsbärare syftar till att ge en ögonblicksbild av Sverige strax innan barnkonventionen som lag trädde ikraft. I arbetet med rapporten har Barnombudsmannen pratat med 145 barn om deras syn på sig själva och sina rättigheter, undersökt allmänhetens syn på barnets rättigheter och tittat på hur domstolar och utredningar använder ett barnrättsbaserat synsätt. Utifrån detta har Barnombudsmannen formulerat förslag på förändringar som behöver genomföras för att barnets rättigheter ska förverkligas.

– Vi ser att det återstår ett stort arbete för att barn ska ses som fullvärdiga rättighetsbärare och för att ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra alla åtgärder som rör barn – från lagstiftning till barnets vardag, säger barnombudsman Elisabeth Dahlin.

Det här är en aktuell fråga, då en treårig flicka nyligen avlidit då hon återförenats med sina biologiska föräldrar.

I rapporten lyfter Barnombudsmannen tre områden där förändringar behövs för att skydda barn och för att barn fullt ut ska erkännas som rättighetsbärare.

Barnombudsmannens tre förslag till regeringen:

– Föräldrarättens inskränkningar på barnrätten begränsas
– Barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser stärks

– Barns möjligheter att hävda sina rättigheter och att få upprättelse säkerställs

Staten är enligt barnkonventionen ytterst ansvarig för att skapa ett system där barn erkänns som rättighetsbärare i alla åtgärder och beslut som rör dem. Det vilar ett tungt ansvar på regering och riksdag att säkerställa att svensk lagstiftning uppfyller barnets rättigheter samt att det finns resurser för att uppfylla detta.

– De allvarliga brister som finns och hindrar barn från att få sina rättigheter tillgodosedda är sedan tidigare kända. Vi måste agera genast för att säkerställa rättigheterna för barn som är barn idag, inte bara för barn i framtiden. Nu måste nödvändiga förändringar genomföras så att barnkonventionen som lag inte bara blir en snygg produkt på pappret utan gör verklig skillnad, i synnerhet för barn i de mest utsatta situationerna, avslutar Elisabeth Dahlin.

Här finns årsrapporten att läsa.