Reportage

Barn vill berätta om vuxna vill lyssna

Helén Olsson och Lars Lewerth är licensierade instruktörer i Childrens Program. Foto: Anne Haavisto

Barn till föräldrar med beroendesjukdom bär på mycket skuld och skam som de ofta inte får hjälp att bearbeta. Man glömmer ofta bort att barn också är anhöriga, trots att de drabbas hårdast när det finns ett beroende i familjen.

Barn till föräldrar med beroendesjukdom bär på mycket skuld och skam som de ofta inte får hjälp att bearbeta. Man glömmer ofta bort att barn också är anhöriga, trots att de drabbas hårdast när det finns ett beroende i familjen. Childrens Program är ett stödprogram som hjälper barnet att förstå sjukdomen, tala om sina känslor och under trygga former kunna uttrycka hur missbruket har påverkat deras liv.

Minst vart femte barn växer upp i familjer där det förekommer missbruk. Forskning visar också att dessa barn löper upp till sju gånger större risk att utveckla eget missbruk. Childrens Program bidrar till att minska den risken och stärker samtidigt förälderns motivation att leva ett nyktert liv.

Metoden kommer från Betty Ford-kliniken i Kalifornien, som hustrun till den tidigare presidenten Gerald Ford startade efter att ha tillfrisknat från alkoholism genom en behandling. Hon insåg att även barnen behöver hjälp och ville skapa ett program med ett tydligt familjeperspektiv.

– Första gången jag kom i kontakt med Childrens Program var det som att jag blev åtta år igen och kom in i min egen upplevelse av min barndom, berättar Lars Lewerth, som tillsammans med Helén Olsson tog programmet till Sverige.

Helén är utbildad socionom och har jobbat många år med stödgrupper till barn.

– Istället för kortare träffar en gång i veckan så pågår Childrens Program under fyra heldagar. Först två dagar för bara barnet, där barnet får hjälp att sätta ord på och bearbeta sina upplevelser. Sedan två dagar tillsammans med föräldern där de får ett gemensamt språk och på så sätt verktyg att förbättra sin relation.

– Det är en unik kraft i det här. Bara att få frågan; ”Hur blev det för dig när din förälder missbrukade?” Det är sällsynt att någon har frågat barnet det tidigare. Jag brukar säga att det är som en stor jordhög mellan barnet och föräldern, och när föräldern lyssnar på barnets berättelse är det som att den där jordhögen försvinner, säger Lars.

Barnombudet i Uppsala Län har fram till och med december 2022 stått som huvudman för Childrens Program, där man satsat på en bredare utbildningsinsats tack vare stöd från Arvsfonden. Genom att utbilda fler ledare i programmet kan behandlingshem, öppenvård och socialtjänst använda sig av programmet i sin verksamhet.

Påfrestande att bära på en sådan hemlighet

Fortfarande är alkoholberoende så förknippat med skam att de flesta inte pratar om det med någon, varken inom eller utanför familjen. Det är väldigt påfrestande för ett barn att bära på en sådan hemlighet.

– De förstår att det är något som inte är bra och då är det lätt att själv inte känna sig så bra. De här barnen har fått ta alldeles för stort ansvar hemma, de får inte sina egna behov tillgodosedda och tillvaron är både obegriplig och oförutsägbar. Vissa dagar kan det fungera bra hemma och andra dagar inte. Den oförutsägbarheten gör att barnet till exempel inte vågar ta hem kompisar, säger Helén, som också har egen erfarenhet av att växa upp med en pappa som drack för mycket.

Det är en överlevnadsstrategi, men det är en uttömmande situation med en ständig, malande oro i kroppen.

– Det är inget annat än försummelse, på flera plan. Vi brukar tala om ”stenen i magen” och det är den oro barnet bär på. Det är den som kan göra att man kan utveckla ett eget beroende. Så var det för mig och det krävde behandling, säger Lars.

Childrens Program vänder sig till barn på 7-12 år och har fokus på barnet. Den förälder som är i slutet av sin primärvårdsbehandling eller i eftervård och har en nykterhet om minst 30 dagar kan vara i ett bra läge att genomföra detta tillsammans med sitt barn.

Dag ett får barnen kunskap om beroendesjukdomen genom olika övningar och lekar. De får rita eller skriva om en händelse och även skriva ett brev till själva missbruket. Syftet är att avlasta skuld och skam för barnet genom att de förstår att de inte kan påverka sin förälders beroende och att det inte är deras fel.

Man poängterar att föräldrarna inte är dåliga personer, men de har gjort dåliga val.

Barnen känner igen sig i Beamer

De läser om den tecknade figuren Beamer, som med sin glödlampa till huvud beamar ut sina känslor i olika färger. Båda hans föräldrar är beroende av alkohol och barnen känner igen sig i honom och de situationer han befinner sig i.

– Han förklarar också på ett enkelt sätt vad behandling och tillfrisknande är, som vi kallar B+T. Beamer finns också som en docka och är med i gruppen, säger Helén.

Dag två får barnen tala om känslor och lära sig att alla känslor är okej. Syftet är att barnen genom teckningar och berättelser ska få uttrycka de känslor de gått och burit på under missbruket då det inte funnits varken plats eller tid för dem.

De har också en känsloryggsäck till hjälp att förstå sina känslor. Den är fylld med stenar målade med obekväma känslor. Barnen får prova att släpa på ryggsäcken och ta ut en sten i taget och beskriva hur de har upplevt den känslan som står där. När alla stenarna ligger utspridda på golvet känns ryggsäcken väldigt lätt. Det blir en fin symbolik för att beskriva att det viktigt att prata om hur man mår.

– Dag tre och fyra i programmet jobbar barn och föräldrar tillsammans på barnets villkor på ett sätt de inte tidigare gjort. Barnen har under de första två dagarna tillsammans med ledarna fått hjälp att sätta ord på och bearbeta sina upplevelser, och när de träffas tillsammans med sina förälder blir det tydligt för föräldrarna hur barnet har påverkats av missbruket. Föräldrar som genomgått programmet har berättat för oss att när de fått höra sitt barns berättelser har de blivit mer motiverade att hålla sin nykterhet – att vara i tillfrisknandet.

Trygga platser och trygga vuxna

Att övningarna görs i grupp, ger en extra känsla av att inte vara ensam. Under dagarna talar man också om trygga platser och trygga personer, att be om hjälp och verktyg för att kunna må bra. Detta varvas med lek och aktivitet

– Vår erfarenhet är att barn vill berätta om vuxna vill lyssna, säger Lars.

Lars och Helén önskar att Childrens Program skulle vara en naturlig del av en eftervårdsinsats. Programmet genomförs under fyra sammanhängande dagar där det med fördel kan genomföras i internatform.

– Det unika med Childrens Program är att det är en förebyggande stödinsats i gruppform för både föräldrar och barn vilket gör att programmet också kan ses som ett föräldrastödsprogram, säger Helén.

De som redan har gått utbildningen och kan erbjuda stödprogrammet är Korpbergets behandlingscenter, VAL-BO behandlingshem och inom öppenvården i kommunerna Åstorp, Skurup, Gävle och Torsås.

– Nu jobbar vi stenhårt på att programmet ska bli implementerat på fler orter, avslutar Helén Olsson.