Hälsa och arbetsmiljö

Arbetsmiljöbrister kartlagda efter extern utredning

Skellefteå kommun har genomfört en utredning av arbetsmiljön. 

Skellefteå kommun har genomfört en utredning av arbetsmiljön. En arbetsgrupp är tillsatt som ska ta ta fram en konkret åtgärdsplan för de förbättringspunkter som utredningen identifierat. 

– Vi tar kritiken på allvar och nu inleds arbetet med att ta fram en åtgärdsplan. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett kontinuerligt arbete där vi behöver arbeta både på kort och lång sikt för att förbättra det som brister och stärka det som redan är bra, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun.

Den externa utredningen tillsattes sedan Skellefteå kommuns arbetsmiljö fått kritik i en Facebookgrupp och i media. Utredningen har genomförts av Ineland psykologi AB som har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag inom privat och offentlig förvaltning.

– Det har varit en snäv tidsplan men jag tycker att jag har fått tillräckligt med underlag för att ge relevanta förslag, säger Lisa Ineland, Ineland Psykologi AB.

– Alla jag har träffat, oavsett om de är fackliga representanter, medarbetare eller arbetsgivarrepresentanter, har varit engagerade och bidragit till utredningen.

Utredningen har delats in i fyra områden; kultur, struktur och processer, ledarskap samt individ- och medarbetarskap – alla med vidhängande åtgärdsförslag. De övergripande resultaten visar att förbättringar bör göras när det gäller tydlighet och kommunikation, både mellan medarbetare och chefer och mellan förvaltningarna. Skellefteå kommun har tydliga och genomarbetade processer och rutiner men behöver tydliggöra hur de ska förstås och kommuniceras. Arbetet med att möjliggöra ett nära ledarskap och ett gott medarbetarskap behöver också fortsätta.

– Det känns bra att vi nu har en tydligare bild av de områden där vi kan förbättras och utvecklas. Nu kommer vi direkt att inleda arbetet i arbetsgruppen tillsammans med de fackliga organisationerna, för att redan 15 juni kunna presentera åtgärdsplanen. Vi behöver också fördjupa kunskapen inom vissa områden. Ambitionen är att ta fram en rad konkreta åtgärder som tillsammans med vårt övriga arbetsmiljöarbete stärker såväl våra medarbetare som våra chefer, säger Joakim Lundin, personalchef.

Fakta:

Utredningen har kartlagt eventuella missförhållanden i arbetsmiljön utifrån de signaler på brister som framkommit. I uppdraget ingick också att ta fram förslag på förbättringar. Ineland Psykologi AB har gått igenom Skellefteå kommuns processer och även inhämtat information från chefer, medarbetare och fackliga representanter.