Uncategorized

Är samhället en dålig förälder?

Alltför ofta blir unga vuxna i samhällsvård mycket ensamma och saknar nätverk och stöd.

Barn som har vuxit upp i samhällsvård, som familjehem eller institution, har oftast inte samma möjligheter till ett arbete som ung vuxen, eller ett eget hem, jämfört med barn som vuxit upp med sina biologiska föräldrar. 

Barn som har vuxit upp i samhällsvård, som familjehem eller institution, har oftast inte samma möjligheter till ett arbete som ung vuxen, eller ett eget hem, jämfört med barn som vuxit upp med sina biologiska föräldrar. SOS Barnbyar belyste problematiken i Almedalen under ett seminarium den 3 juli.

Våren 2018 lanserade SOS Barnbyar en studie med namnet ”Decent Work and Social Protection”. Studien baseras på intervjuer med ungdomar med erfarenhet av Leaving Care i tolv länder och i likhet med Internationell och nationell forskning, visar studien att ungdomar i samhällsvård är särskilt sårbara, eftersom de ofta saknar fullständig skolgång, har sämre psykosocial hälsa än genomsnittet, och ofta saknar det stöd och de nätverk som krävs för att kunna få en bostad och arbete som unga vuxna. Det är också vanligt att samhällets stöd minskar när barnet uppnår myndighetsålder, 18 år.

Alltför ofta blir unga vuxna i samhällsvård mycket ensamma och saknar nätverk och stöd för att kunna utvecklas till självständiga, självförsörjande individer. I stället riskerar de ett framtida liv i socialt- och ekonomiskt utanförskap.

Barnkonventionen fastställer att barnets bästa alltid ska komma i första rummet och att alla barn som berövats sin familjemiljö ska ha rätt till alternativ omvård. Men även om den alternativa vården är god, och barnet utvecklas väl, så behöver många av dem fortsatt stöd efter att de uppnått 18 år och ska lämna samhällets omsorg.

SOS Barnbyar arbetar i 135 länder över hela världen med att stötta barn som förlorat, eller riskerar att förlora förälders omsorg och vi ger dem stöd tills de blir unga vuxna. Under övergångsperioden till självständigt boende får ungdomarna extra stöd, bland annat med yrkesutbildningar i samarbete med näringsliv. 

SOS Barnbyar arbetar också för att göra dessa ungdomars röster hörda och för att hitta innovativa lösningar på ett komplext samhällsproblem, för en hållbar framtid.

Läs mer på https://sos-barnbyar.se/leaving-care/