Uncategorized

Antalet anmälda brott mot person ökade under 2016

Enligt Nationella Trygghetsundersökningen 2016 uppger 13

Den preliminära statistiken över anmälda brott under 2016 visar att brott mot person ökar. Anmälningarna rörande misshandel mot barn har ökat med 14 procent och våldtäktsanmälningarna med 13 procent. 

I januari presenterade Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) den första, preliminära statistiken över anmälda brott under 2016. Av inkomna drygt 1,5 miljoner brottsanmälningar ökar brott mot person mest. Anmälningarna rörande misshandel mot barn har ökat med 14 procent och våldtäktsanmälningarna med 13 procent. Bara en fjärdedel av de utsatta anmäler och förtroendet för polisen sjunker.


2016  inkom drygt en och en halv miljon anmälningar om brott, vilket är en ökning med cirka 6500 jämfört med 2015. Typen av brott ser också något annorlunda ut. Under perioden 2015-2016 stod datorbedrägerier, bidragsbrott mot Försäkringskassan, misshandel och olaga hot för den största ökningen. 2016 är bedrägeribrott generellt samt brott mot person som står för den största delen ökade anmälningar. 

Under 2016 anmäldes drygt 275 000 brott mot person, en ökning med 17 500, vilket motsvarar 7 procent, jämfört med 2015. Misshandelsbrotten ökade med 4 procent till 88 000 brott. Anmälningarna om misshandel mot barn i åldrarna 0-17 år har fått en markant ökning med 14 procent. Misshandel mot man över 18 år ökade något, cirka 1 procent, medan antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna över 18 år är i princip oförändrat från föregående år. 

Anmälningarna om brott mot kvinnor ökar på andra områden. Antalet anmälda våldtäkter ökade med 13 procent till 6 560 anmälda brott och antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 20 procent till 10 500 brott. Grov kvinnofridskränkning ökade anmälningsantalet med 2 procent till 1 870 under 2016, och grov fridskränkning ökade med 11 procent till 1 680 anmälda brott. Däremot minskade anmälningarna om sexuellt tvång och utnyttjande med 1 procent till 1 240 anmälningar. 

Antalet anmälda personrån var oförändrat jämfört med 2015, 5 940 brott, och antalet anmälda bankrån minskade från 23 till 13 brott. Stöld- tillgrepps- och narkotikabrottsanmälningarna har också minskat.  Förra året anmäldes 503 000 stöld- och tillgreppsbrott, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med 2015. De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälda brott mellan 2015 och 2016 var bland annat stöld av drivmedel, bedrägeri med hjälp av internet och stöld ur och från motordrivet fordon. Även bostadsinbrotten minskade med 4 procent till 21 900 anmälda brott. 

Det är förstås viktigt att komma ihåg att antalet anmälda brott inte är synonymt med antalet begångna brott. Av de brott mot enskild person som rapporteras i BRÅs Nationella Trygghetsundersökning 2016 uppges ungefär en fjärdedel av brotten mot person (26 %), vara anmälda till polisen. 

Som homo- och bisexuell är det till exempel vanligare att bli utsatt för våld än om man tillhör befolkningen i övrigt. I gruppen transpersoner har en femtedel någon gång i livet utsatts för våld på grund av sin transerfarenhet, men oviljan att anmäla är stor. RFSL har genomfört sex nationella undersökningar mellan 2008-2015 och resultaten pekar tydligt på ett lågt förtroende för polis, åklagare och socialtjänst. Detta påverkar viljan att söka hjälp vid utsatthet och får till följd att färre brott anmäls och att brottsoffer inte får den hjälp och det stöd de har rätt till. 

Förtroende för polisen har sjunkit även bland övriga allmänheten. Så mycket som 46 procent av allmänheten upplever polisens bild i medierna som övervägande negativ i Kantar Sifos senaste undersökning. Men Polismyndigheten är fortfarande en av de mest omtyckta myndigheterna. Samtidigt har lag och ordning blivit en av de viktigaste politiska sakfrågorna hos svenska folket.   

Fotnot:
Statistiken omfattar alla händelser under 2016 som är anmälda och registrerade som brott hos brottsutredande myndigheter som Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Tullverket med flera.  Även det som efter utredning visade sig inte vara ett brott ingår. Den slutliga statistiken över anmälda brott 2016, publiceras den 30 mars 2017. Källor SIFO, RFSU, BRÅ