Beroende

Allt mer tillåtande attityd till alkohol i ny rapport

Nu släpps Alkoholindex 2018 som visar att svenskarnas attityd till alkohol fortsätter bli mer tillåtande. Den första mätningen gjordes 2010 och sedan dess har acceptansen för alkohol och berusning aldrig varit så hög som den är nu.

Nu släpps Alkoholindex 2018 som visar att svenskarnas attityd till alkohol fortsätter bli mer tillåtande. Den första mätningen gjordes 2010 och sedan dess har acceptansen för alkohol och berusning aldrig varit så hög som den är nu.

– Det är oroväckande att vi blir allt mer tillåtande i vår syn på berusningsdrickande. En orsak kan vara att vi så ofta exponeras för alkoholreklam och att alkohol är mer tillgängligt i dag. Det kan leda till negativa konsekvenser både för den enskilda individen och för samhället i stort, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Tre trender som framträder i Alkoholindex över tid:

Kvinnor mer tillåtande till alkohol

Skillnaden mellan män och kvinnors attityder till alkohol minskar. Traditionellt sett har män haft en mer tillåtande syn på drickande, så är det fortfarande, men skillnaden minskar och det är framför allt de äldre kvinnorna som driver den utvecklingen.

Förändrad syn på att bli berusad kring barn och att bjuda minderåriga
Det har skett en förskjutning i attityderna i frågor som gäller barn. En av frågorna som ställs i samband med Alkoholindex är huruvida det är rätt eller fel att vid enstaka tillfällen bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol. När mätningarna startade 2010 ansåg 56 procent av svenskarna att det var helt fel, 2018 är motsvarande siffra 37 procent. Samtidigt har också gruppen som tycker det är mer rätt än fel ökat. Och det är färre som tycker att det är helt fel att bli berusad när barn är med.

Mer tillåtande attityd till vardagsdrickande
Inte i någon tidigare mätning har attityden till vardagsdrickande varit så tillåtande som nu. Trenden syns både hos män och kvinnor. Det är framför allt de äldre som blivit mer tillåtande, medan trenden bland de yngsta (16-24 år) är den motsatta. Åldersgruppen 25-34 år står för den mest tillåtande attityden.
Undersökningen visar också att det är allt färre som tycker det är helt fel att använda alkohol för att slappna av en vardagskväll.

– Vi behöver förstå de attityder som finns till alkohol och berusning. Alkoholindex är ett sätt att göra det och samtidigt en möjlighet att sprida kunskap om de normer och attityder som råder. Att alkohol har en självklar roll i många människors vardag är en norm som vi vill utmana, säger Karin Hagman.

Fakta om undersökningen

IQs Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till alkohol, med betoning på berusningsdrickande. Indexet skapas från svaren på nio frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika situationer. Samma frågor ställs sedan 2010 en gång per år till personer 16 år och äldre. Ju högre index, desto mer återhållsam är attityden. Om alla svarade ”helt fel” på alla frågor skulle indexvärdet bli 100. Och om alla svarade ”helt rätt” skulle det bli 0. Undersökningen genomförs av Novus och resultatet 2018 är baserat på 4 240 intervjuer. Hela rapporten finns på iq.se/alkoholindex.