Akut behov av insatser för ungas psykiska ohälsa

 
Akut behov av insatser för ungas psykiska ohälsaTerapicenter för unga vuxna. Enligt stiftelsen 1825 får många unga inte den hjälp och behandling de behöver när det kommer till psykisk ohälsa. Stiftelsen efterlyser fler volontärterapeuter.

– I vår verksamhet möter vi många unga vuxna med ett stort psykiskt lidande som har fallit mellanstolarna i systemet. Många av de unga vuxna som söker sig till oss upplever att de inte får den hjälp de behöver från den offentliga vården. Vi ser en trend där allt fler hänvisas till oss från primärvården, psykiatrin, ungdomsmottagningar, skolan och andra kommunala instanser. Detta utan att vi är en del av det offentligt finansierade systemet. Våra insatser skräddarsys efter individens behov, och den stödsökandes villkor, säger Henrik Westin, tf verksamhetschef för Stiftelsen 1825.

Internationell forskning pekar på att perioden som ung vuxen (18–25 år) borde ses som en egenutvecklingsfas med särskilda utmaningar. Hälsan och livssituationen i unga år har särskilt storbetydelse för hälso- och framtidsutsikterna. Svenska studier visar att personer som drabbas av psykisk ohälsa eller utanförskap i unga år löper stor risk att fastna i långvarig utsatthet och ohälsa.

Stiftelsen 1825 har genomfört kvalitativa undersökningar som visar hur exempelvis stöd att navigera i vuxenblivandet, möjligheten att läka sina känslomässiga sår och att få verktyg för psykiskt välbefinnande ger unga vuxna en chans att komma på rätt köl i livet.

– Vi har inte råd att svika den generation av unga som nu står på tröskeln till vuxenlivet. Det är glasklart att tidiga främjande, förebyggande och behandlande insatser för unga vuxna, skulle minska såväl mänskligt lidande som de samhällsekonomiska kostnaderna för ohälsa, utsatthet och självmord. Samtidigt behöver unga med psykisk ohälsa stöd här och nu. För att möta unga vuxnas behov av stöd efterlyser vi nu ännu fler volontärterapeuter, med målet att bli dubbelt så många under 2023, säger Dahlia Rezai, generalsekreterare för Stiftelsen 1825.


Om Stiftelsen 1825 – Terapicenter för unga vuxna
Stiftelsen 1825 arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på bådesamhälls- och individnivå. Stiftelsen bedriver tre huvudsakliga verksamheter; en samtalsmottagning förpersoner mellan 18 och 25 år, löpande kunskapsutveckling i sektorn samt påverkansarbete för att stärka psykisk hälsa och välbefinnande bland unga vuxna i Sverige. Den kliniska verksamheten bedrivs i huvudsak i Stockholm med psykoterapi, kvalificerat psykosocialt stöd och en särskild mottagning för unga män. Mottagningen består av fast anställd personal och en stor andel volontärterapeuter. 

Taggar

Psykisk ohälsa