Äldreomsorg

Aktivitetsbana främjar hälsan hos äldre

Nu invigs en aktivitetsbana på Skellefteå korttidscentra/Regnbågens vård- och omsorgsboende. Aktivitetsbanan erbjuder balansträning, naturnära upplevelser, sinnesintryck och anpassad fysisk aktivitet. 

Nu invigs en aktivitetsbana på Skellefteå korttidscentra/Regnbågens vård- och omsorgsboende. Aktivitetsbanan erbjuder balansträning, naturnära upplevelser, sinnesintryck och anpassad fysisk aktivitet. 

Tidigare brukarundersökningar och kartläggning av Skellefteå kommuns vård- och omsorgsboenden har visat på stor förbättringspotential av utemiljön och trivseln utomhus. Detta la grunden till projektet ”Äldres utevistelse i grön närmiljö – En självklarhet” som har genomförts med stöd av medel från Länsstyrelsen.

Projektet startade 2016 och har bland annat inneburit att varje vård- och omsorgsboende har gjort förbättringsarbeten, och aktivitetsombud i omsorgen har fått ökad kunskap om utevistelse och fysisk aktivitet. Och nu avslutas projektet med invigning av en aktivitetsbana på Skellefteå korttidscentra. En aktivitetsbana som erbjuder balansträning, naturnära upplevelser, sinnesintryck och anpassad fysisk aktivitet.

Aktivitet som passar var och en

Utevistelse ger positiva effekter på såväl fysisk som psykisk hälsa. Utevistelse stimulerar även fantasin och har läkande och lugnande effekt. Känseln i huden förändras inte vid demenssjukdom, så upplevelsen vid beröring av växter med olika struktur, kottar, jord etc. är densamma som före sjukdomen.

Ju större vårdbehov en person har, desto viktigare blir närmiljön. Utevistelse uppmuntrar till fysisk aktivitet vilket i sin tur leder till förbättrad balans, ökad muskelstyrka, godare sömn och ökad aptit.

Skellefteå kommun har stora problem med många fallskador. 2013 var det 36 individer (65 år och äldre) per 1000 invånare i Skellefteå som drabbades av fallskada som ledde till sjukhusvård. Det var långt fler än riket i övrigt som låg på 25 individer per 1000 invånare. En av kommunens strategier för att minska fallskador är att öka utevistelse och träning för äldre.

– Det finns så många positiva effekter av fysisk aktivitet och att vistas ute. Att vi har genomfört planeringen av denna aktivitetsbana i anslutning till vår verksamhet gör att vi kan arbeta personcentrerat och erbjuda möjligheter till fysisk aktivitet som passar var och en, säger Ove Andersson, sjukgymnast på Skellefteå kortidscentra.

Flera professioner tillsammans

För att skapa en bättre utevistelse för äldre har det krävts ett nära samarbete mellan kommunens förvaltningar.

– Avdelningen för Vård och Omsorg ha god kännedom om målgruppen och verksamhetens potential.

– Solkraft har delat med sig av sin kunskap i trädgårdsskötsel och djurhållning till personal.

– Samhällsbyggnad har i ett nära samarbete med fastighetsägarna utvecklat de lokala förutsättningarna och förbättringspotentialen i den fysiska miljön.

– Kultur och Fritid har bidragit med kompetens kring friluftslivets betydelse för hälsan och visat på möjligheter i närmiljön.

– Att vi kunde gå från ord till handling kräver engagemang och att tydligt se möjligheterna med förändringsarbete. Tillsammans mellan olika professioner har vi verkligen lyckats plocka russinen ur kakan och skapat en fantastisk aktivitetsbana som är en del i att arbeta hälsofrämjande och ett tydligt steg i vårt fallpreventiva arbete, säger Kristina Nordmark, projektledare