Karriär

AI ska frigöra tid för mänskliga möten

Mötet med brukare inom vård- och omsorgsförvaltningen innebär att mycket tid går åt till administration.

När vård- och omsorgsförvaltningen gör hembesök hos en brukare kan handläggarens administration ta två-tre gånger längre tid än själva besöket, visar Lunds kommuns analys. Nu har förvaltningen i en förstudie tagit fram ett AI-stöd som ska öka likvärdigheten i bedömningar och göra att Lundabon får beslut fortare. Men framför allt ska tid frigöras för fler personliga möten.

– Vi vill använda vår tid för människor och låta AI sköta administration och dokumentation. Syftet är att återerövra det sociala arbetet och prioritera värdeskapande möten, säger Lena Carlereus, myndighetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Hon är ansvarig för ett projekt som nu tagit fram det första helt AI-genererade underlaget för beslut inom socialtjänst. Projektet syftar till att undersöka möjligheter att skapa AI-verktyg för att automatisera delar av handläggnings- och beslutsprocessen inom vård- och omsorgsförvaltningen. Just nu fungerar det så att en transkribering av mötet matas in i en språkmodell som producerar ett förslag till beslut enligt det arbetssätt som socialtjänsten använder. Framöver i projektet vill man låta AI:n ta över mer av administrationen.

– AI:n hjälper oss att samla ihop och tolka information men vi överlåter inga beslut åt AI. Det finns flera etiska aspekter av det här som vi måste ta i beaktande under arbetets gång, säger Lena Carlereus.

Lunds kommun har nu tillsammans med kommunerna Uppsala och Skurup lämnat in en ansökan till Vinnova om en fortsättning på projektet. Nästa steg är att utvidga AI-stödet till att omfatta allt arbete med handläggning, beslut och dokumentation inom kommunal vård och omsorg.

– AI kommer vara en nyckel för att både hushålla med ändliga resurser men också ett sätt att stärka likvärdighet och kvalitet. Äldreomsorgen i Lund är redan Sverigeetta i digitalisering, nästa steg är naturligen att smart och varsamt använda AI. Detta är bra för Lundaborna, säger Christoffer Akej (M), ordförande vård och omsorgsnämnden.  

Projektet drivs av Lunds kommun med stöd från RISE och Afry.