Vem är den äldre?

Ny rapport om framtidens åldrande befolkning.
Enligt rapporten så har en större andel av de äldre körkort och kör bil allt högre upp i åldrarna

Ny rapport om framtidens åldrande befolkning.

Vilka möjligheter och förutsättningar har framtidens äldre? En rapport framtagen vid Linköpings Universitet visar att äldre får bättre hälsa men även lever längre med sjukdomar. De ekonomiska klyftorna i samhället blir tydligare på ålderns höst och bilen blir ett större verktyg för oberoende.

Rapporten ”Vem är den äldre? Äldrebilder i ett åldrande Sverige” som har tagits fram vid Linköpings universitet är skriven på uppdrag av utredningen ”Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen” som den sista mars överlämnade sitt betänkande till äldreminister Åsa Regnér. Den tar upp en rad utmaningar som samhället står inför när det gäller äldres livssituation och livskvalitet under kommande årtionden, däribland den demografiska utvecklingen och ökande inkomstskillnader.

Samtidigt som äldre personer får bättre hälsa och längre livslängd lever många allt längre med sjukdomar. De socioekonomiska skillnaderna ökar i samhället, ålderdomen riskerar därmed att bli mer polariserad. Bland dem som har lägst pensioner och saknar ekonomiska marginaler finns äldre kvinnor. Det förhållandet kommer att bestå framöver.

Bland framtidens äldre kommer den etniska spridningen att öka och medvetenheten behöver bli större om effekterna av ålderism.

Rapporten visar också att en större andel av de äldre har körkort och kör bil allt högre upp i åldrarna, det gäller särskilt för kvinnor. Bilen blir ett instrument för oberoende. Undersökningar visar att den digitala klyftan framöver upphör att vara åldersbunden och istället blir mer kopplad till utbildning, inkomst och yrkesbakgrund.

Författarna bakom rapporten är verksamma vid avdelningen Åldrande och social förändring vid Linköpings universitet. Inom avdelningen bedrivs forskning om sociala, politiska och kulturella frågor med anknytning till åldrande och livets senare skeden.

Related posts