Stora satsningar för våldsutsatta och deras barn

 
Stora satsningar för våldsutsatta och deras barnRegeringen presenterar en rad åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i budgetpropositionen för 2022. En ny reform avser skyddade boenden där barnrättsperspektivet stärks.

I budgetpropositionen för 2022 kommer regeringen med en rad åtgärder för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Till det tidigare åtgärdspaketet läggs nu bland annat permanenta medel och ett nytt åtgärdsprogram.

Under 2022 tillförs 215 miljoner kronor till arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilket innebär att det finns 350 miljoner kronor under året. Medlen från och med 2024 föreslås att bli permanenta med 300 miljoner kronor per år.

Stadsbidragen till kvinno- och tjejjourer, deras riksorganisationer samt andra organisationer som arbetar med liknande stöd till våldsutsatta blir permanenta. För 2022 föreslår regeringen ett tillskott på 50 miljoner kronor utöver de 100 miljoner kronor som sedan tidigare finns avsatta. Från 2023 och framåt föreslår regeringen 150 miljoner kronor årligen. 

Reform för skyddade boenden för barn och vuxna 

Insatsen skyddat boende till våldsutsatta personer (oftast kvinnor) och deras barn är i dag inte tydligt lagreglerad och det saknas specifika kvalitetskrav och krav på tillstånd. Barn i skyddat boende får inte alltid sina rättigheter i form av stöd, insatser från hälso- och sjukvården liksom skolgång tillgodosedda. Det är därför nödvändigt att stärka barnrättsperspektivet till barn som följer med en våldsutsatt vårdnadshavare till skyddat boende. Regeringen avser att lämna lagförslag i syfte att öka kvaliteten samt stärka barnrättsperspektivet i dessa boenden. Regeringen planerar att lämna propositionen under 2022 och bedömer att reformen kan träda i kraft den 1 januari 2023.

Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för förberedelser under 2022. År 2023 beräknas reformkostnaden till 345 miljoner kronor och därefter till 375 miljoner kronor per år.

Vid stärkta kvalitetskrav utifrån ny lagstiftning kan vissa ideella organisationer som driver skyddade boenden behöva utveckla sitt arbete för att leva upp till nya krav. Regeringen föreslår därför att det avsätts medel för ett tillfälligt riktat statsbidrag med syfte att stödja de ideella organisationer som driver skyddade boenden och behöver utveckla kvaliteten i verksamheten. Det tillfälliga statsbidraget beräknas att uppgå till 50 miljoner kronor för 2022, 50 miljoner kronor för 2023 och 20 miljoner kronor för 2024.

Regeringen föreslår också att kommunernas arbete stärks för att tillhandahålla varaktigt boende för våldsutsatta personer.

Kvinnofridslinjen får 8 miljoner kronor årligen och stödlinjen Preventell som ska förebygga sexuellt våld får 5 miljoner. Regeringen föreslår också att Kriminalvårdens anslag ökas med 8 miljoner kronor 2022. Anslaget beräknas öka med 23 miljoner kronor 2023 och med 155 miljoner kronor 2024.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer