Stärker barnperspektivet i vårdnadstvister

 
Stärker barnperspektivet i vårdnadstvisterRegeringens förslag innebär bland annat att förut­sätt­ningarna för barnets delaktig­het i processen förbättras. Foto: Getty Images Regeringen föreslår lagändringar som ska stärka barnets ställning i vårdnadstvister. Bland annat att barnets rätt till att komma till tals tydliggörs. En tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses då det till exempel har förekommit dödligt våld i familjen.

– Barnrättsperspektivet i vårdnads­tvister ska förstärkas. Det handlar bland annat om att se till så att barnet har större möjlig­heter att komma till tals i de processer som rör dem, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Regeringens förslag innebär bland annat att förut­sätt­ningarna för barnets delaktig­het i processen förbättras. Proposi­tionen inne­håller också förslag som syftar till att skapa bättre förut­sätt­ningar för föräldrar att nå sam­förstånds­lös­ningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

I propositionen föreslås bland annat:

- Att barnets rätt till informa­tion och att komma till tals tydlig­görs.
- Att föräldrar som över­väger att inleda en tvist om barn som huvud­regel ska ha deltagit i informations­samtal hos social­nämnden innan de kan vända sig till domstol.
- Att en tillfällig vårdnads­havare ska kunna utses till exempel i en situation där det före­kommit dödligt våld inom familjen.
- Att en tids­gräns på fyra månader införs för utred­ningar om vårdnad, boende eller umgänge. 

Lagen om informations­samtal före­slås träda i kraft den 1 januari 2022, medan kravet på deltagande i informations­samtal föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. I övrigt föreslås lag­ändringarna träda i kraft den 1 juli 2021.