Socialt arbete för yrkesverksamma: Familjehemshandledning 15 HP

 
Socialt arbete för yrkesverksamma: Familjehemshandledning 15 HP

Detta är en annons från Lunds Universitet


Socialhögskolan vid Lunds universitet har tillsammans med Aliva Familjehem AB utvecklat en handledarutbildning (15 HP) på grundnivå för yrkesverksamma familjehemskonsulenter. Detta för att möta ett växande nationellt behov. Krav på handledarutbildning har bland annat ställts i upphandling av konsulentstödd familjehemsvård inom regionerna Halland, Kronoberg och Skåne. Samarbetet säkerställer att utbildningen vilar på en evidensbaserad grund och ger både teoretiska såväl som praktiska kunskaper. Under utbildningen kommer du som handleder familjehem bland annat att få handledning på din egen handledning.

Kursens syfte och innehåll:

Syftet med utbildningen är att ge de studerande kunskaper och förståelse för att kunna resonera kring teorier om barns och deras familjers utveckling i allmänhet, men särskilt vad gäller familjehemsplacerade barn. Man ska även efter kursavslut kunna jämföra och värdera aktuell forskning om familjehemsplacerade barn i relation till handledning av familjehem samt att kunna diskutera och värdera lagstiftning aktuell i socialtjänstens myndighetsutövning gällande familjehemsplacerade barn. Du övar färdigheter så som att beskriva och förmedla kunskap om barns behov av stöd och omsorg, kunna bedöma handledningsbehov hos familjehem och att relatera bedömningen till aktuell forskning om familjehemsplacerade barn.

Dessutom så lär du dig att planera, genomföra och utvärdera den egna handledningen av familjehem och relatera den till aktuell forskning om familjehemsplacerade barn. Det blir även viktigt att kritiskt granska och problematisera det egna förhållningssättet i utövandet av handledning av familjehem liksom att kritisk granska och diskutera olika interventioner som görs inom familjehemsplaceringar och vilka konsekvenser dessa kan ha för barn, ursprungsföräldrar och familjehemsföräldrar på kort och lång sikt. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

OBS! Deltagare ska ha spelat in handledningstillfällen i utbildningssyfte innan kursstart. Glöm ej att ha ett godkännande på detta.

Avgift per deltagare: 36 400 exkl. moms.

Deltagaravgift: Deltagaravgiften är 36 400 kr per deltagare exklusive moms. Anmälan är bindande och kursavgiften betalas vid fakturering. Om avanmälan sker 3 veckor innan kursstart återbetalas 50% av den totala kursavgiften. Om avanmälan sker mindre än 3 veckor innan kursstart blir deltagaren skyldig att betala hela den totala kursavgiften. Fakturering sker efter att godkännande av chefen via epost. Vid färre än 22 deltagare genomförs ej kursen. Max antal är 30 deltagare.

Obs! Om en deltagare uteblir från obligatoriska moment eller behöver komplettera obligatoriska moment i handledningsövningar kan detta medföra att kursdeltagarna själva får ersätta dessa moment.

Fakturering: Epost kommer att skickas till din chef så att hen kan godkänna att du deltar i kursen.


Höstens och vårens kurstillfällen:

1 sept, 14-15 sept, 12-13 okt, 9-10 nov, 7-8 dec. 2022

25-26 jan , 22-23 feb , 29-30 mars , 26-27 april , 24-25 maj 2023Mer information om kursen här
Anmäl dig här

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer