Satsning för att minska ungas missbruk

Nu inleder kommuner och regioner i Sverige en stor satsning för att minska missbruk av alkohol och narkotika bland barn och unga vuxna, 13-29 år.

Nu inleder kommuner och regioner i Sverige en stor satsning för att minska missbruk av alkohol och narkotika bland barn och unga vuxna, 13-29 år.

Nu inleder kommuner och regioner i Sverige en stor satsning för att minska missbruk av alkohol och narkotika bland barn och unga vuxna, 13-29 år.

SKL:s styrelse har beslutat om en handlingsplan med 43 punkter för att tidigare upptäcka och bättre ta hand om unga som hamnat i missbruk. Handlingsplanen ska underlätta samarbete och samordning mellan huvudmän.
– Det ska vara lätt att söka hjälp och stödet ska vara tillgängligt och jämlikt. Att samordna insatser mellan exempelvis skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård är helt avgörande, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Allt fler unga vårdas inom hälso- och sjukvården för missbruksrelaterade diagnoser och det är inte alltid tydligt var ansvaret ligger för olika insatser.

– Otydligheten i ansvarsfördelning mellan huvudmän kan få allvarliga konsekvenser för individer som riskerar att hamna mellan stolarna och inte få den hjälp de behöver. Otydligheten gör det också svårare att tidigt upptäcka personer som är i riskzonen., säger Lena Micko.

Handlingsplanen sätter fokus på att olika aktörer bättre ska kunna samverka runt varje individ. Samverkansöverenskommelser och samordnade individuella planer (SIP) är verktyg som behöver utvecklas. Patienter och brukare med samsjuklighet, som exempelvis lider av psykisk ohälsa och har en missbruksproblematik, bör kunna få stöd genom särskilda team och mottagningar med olika kompetenser från olika huvudmän.

Handlingsplanen lyfter också vikten av att tidigt upptäcka riskbeteenden för att kunna ge tidiga och samordnade insatser. En viktig insats är därför kompetensutveckling hos olika personalgrupper inom just risk- och skyddsfaktorer samt tidig upptäckt.

– Det här är en omfattande och viktig satsning. Nu sätter det stora arbetet igång då kommuner och regioner ska börja arbeta med planen. En viktig utgångspunkt är att olika aktörer får en gemensam syn på vad som behöver göras, säger Lena Micko.

Related posts