Ny lagstiftning för barn inom psykiatrisk tvångsvård

 
Från och med den 1 juli i år ändras lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), LPT, i syfte att förbättra för barn inom den psykiatriska tvångsvården.

Ändringarna innebär bland annat:

- Särreglering av tvångsåtgärderna fastspänning med bälte, avskiljande från andra patienter och inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster för patienter under 18 år.

- En ny bestämmelse om särskild underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om en patient som är under 18 år har blivit föremål för upprepade tvångsåtgärder under vårdperioden.

De nya bestämmelserna återfinns i 19 a, 20 a och 22 b §§ LPT. Även vid sluten rättspsykiatrisk vård gäller bestämmelserna i tillämpliga delar, vilket framgår av 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129), LRV.

Den nya bestämmelsen om underrättelse till IVO om en patient som är under 18 år blivit föremål för upprepade tvångsåtgärder under vårdperioden återfinns i 22 c § LPT. Även denna bestämmelse gäller i tillämpliga delar vid sluten rättspsykiatrisk vård, vilket framgår av 8 § LRV.

Vad innebär detta?

Beslut enligt ovanstående bestämmelser innebär att IVO ska underrättas utöver vad som idag redan gäller vid tvångsåtgärder och patienter över 18 år. Befintliga blanketter för underrättelse om tvångsåtgärder ska tillsvidare användas även för patienter under 18 år. Kompletterande information utifrån den nya lagstiftningen ska anges i befintliga blanketter.