Mindre depression i familjer där två vuxna lönearbetar

 
Mindre depression i familjer där två vuxna lönearbetarFöräldrars psykiska hälsa vinner på att båda lönearbetar. Foto: Getty Images Föräldrar i familjer där bara en vuxen lönearbetar rapporterar fler depressiva symtom än i familjer där båda två arbetar. Det visar en ny studie från Umeå universitet. I länder med högre tillgänglighet till barnomsorg var fördelarna med två inkomsttagare ännu större.

I en ny studie har Anna Baranowska-Rataj, docent i sociologi vid Umeå universitet, undersökt hur föräldrarnas psykiska hälsa påverkades av deras fördelning av betalt och obetalt arbete.

– Vissa par specialiserar sig sinsemellan, och låter en av partnerna fokusera på lönearbete och den andra på obetalt hemarbete. En sådan rollfördelning kan underlätta familjelivet på vissa sätt, men den berövar också en av föräldrarna ekonomiska såväl som icke-monetära fördelar som är relaterade till lönearbete.

Resultaten av studien visar att föräldrar i familjer där bara en vuxen lönearbetar uppger fler depressiva symtom än föräldrar i familjer där två arbetar. Detta motsäger en existerande idé om att specialiserade roller inom familjen fungerar bättre för föräldrar med små barn. Det belyser också fördelarna med en familjemodell med två inkomsttagare, som både ger båda parter inkomstkällor och andra fördelar som att kunna strukturera sin tid och fler sociala kontakter.

Skillnaden i nivåerna av depressiva symtom hos föräldrar i familjer med två inkomsttagare och familjer med en manlig familjeförsörjare varierade mellan olika länder. I länder med högre tillgänglighet till barnomsorg var skillnaden i psykisk hälsa större än i länder med låg tillgänglighet. Med andra ord är fördelarna med att ha två inkomsttagare ännu större när tillgången till barnomsorg är god.

– Det kan finnas flera förklaringar till detta mönster. God barnomsorg minskar konflikten mellan arbete och privatliv bland dubbelarbetande par och skapar bättre möjligheter att ta jobb som innebär fler arbetstimmar, vilket också innebär högre inkomster för arbetande föräldrar. Bättre förtjänstmöjligheter kan i sin tur minska risken för ekonomiska svårigheter och därmed begränsa depressiva symtom i familjer med två inkomsttagare, säger Anna Baranowska-Rataj.

Uppdelade roller kan på långsiktig riskera dubbel arbetslöshet, som är förknippat med ännu allvarligare psykiska hälsoproblem.

Cirka 8 000 män och kvinnor från 25 europeiska länder och med barn i förskoleåldern har deltagit i studien.