Nyheter

En tredjedel av de brottsutsatta barnen får vänta för länge

Rädda Barnen kräver att polis och åklagare följer den lagstiftning som gäller och utreder brott mot barn skyndsamt. Foto: Getty Images.

För att granska polis och åklagarkammares handläggningstider, har Rädda Barnen sedan 2010 tagit fram rapporten ”Brott mot barn”. Årets rapport visar att den smärre minskningen som man tidigare kunnat se, har avstannat helt.

För att granska polis och åklagarkammares handläggningstider, har Rädda Barnen sedan 2010 tagit fram rapporten ”Brott mot barn”. Årets rapport visar att den smärre minskningen som man tidigare kunnat se, har avstannat helt.

När ett barn har ut för brott, ska polis och åklagare enligt lag i vissa fall* genomföra en förundersökning särskilt skyndsamt. Tidsfristen är 90 dagar. Årets granskning visar dock att en tredjedel av barnen får vänta mer än 90 dagar.

– Trots att vi har en gällande lagstiftning har för lite hänt under de senaste tio åren. Konsekvensen blir onödigt lidande och i värsta fall försämrade utredningar. Intresset från regering och riksdag att följa upp lagstiftningen måste bli större, säger Ola Mattsson, Sverigechef Rädda Barnen.

Det finns också stora skillnader mellan landets åklagarkammare. Östersunds åklagarkammare är en av de som har svårast att utreda brott inom den lagstadgade tidsfristen. Enbart strax över hälften (52,4 procent) av de fall som inkom till Östersunds åklagarkammare under år 2017 lyckades utredas inom 90 dagar. Detta i jämförelse med åklagarmyndigheten i Karlskrona, där man lyckades utreda 85 procent av alla fall inom tidsfristen.

– Rapporten visar stora regionala skillnader. Det gör att barns möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda blir till ett lotteri. Vi vet att det finns en rad åklagarkammare som lyckats mycket väl, samtidigt finns det andra som knappt utreder hälften av fallen inom tidsfristen. Detta bidrar till en stor ojämlikhet för barnen, säger Ola Mattsson, Sverigechef Rädda Barnen.

Rädda Barnen kräver att polis och åklagare följer den lagstiftning som gäller och utreder brott mot barn skyndsamt. För att detta ska bli möjligt ser vi ett stort behov av att regeringen aktivt följer upp hur myndigheterna följer lagstiftningen, samt ser över möjligheten att minska tidsfristen ytterligare. Rädda Barnen vill också att de rekommendationer från Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, som säger att barn som misstänks vara utsatta för brott bör höras av polis inom två veckor, införs i svensk lag.

Rapporten släpps under dagen i samband med ett seminarium i Östersund. Arrangörer är Rädda Barnens kansli tillsammans med lokalföreningen i Jämtland. Inbjudna är bland annat Östersunds åklagarkammare och den lokala polisen.

* När ett barn har utsatts för ett brott ska polis och åklagare i vissa fall genomföra en förundersökning särskilt skyndsamt, inom 90 dagar. Det gäller vid de här förhållandena: brottet har riktats mot målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid och straffet kan bli mer än sex månader i fängelse för brottet i fråga. (2§ första stycket i Förundersökningskungörelsen)

De fem åklagarkamrarna med högst andel handlagda brott mot barn inom 90 dagar

Halmstad 86,4%
Karlskrona 85,3%
Helsingborg 82,4%
Helsingborg 81,2%
Karlskrona 79,5%
Södra Skåne 80,1%
Nyköping 79,1%
Halmstad 75,4%
Skövde 78,0%
Gävle 74,9%
De fem åklagarkamrarna med lägst andel handlagda brott mot barn inom 90 dagar
Eskilstuna 48,2%
Kristianstad 49,4%
Umeå 50,6%
Östersund 52,4%
Falun 52,9%
Norrköping 57,2%
Norrköping 53,0%
Västerort 57,8%
Sundsvall 57,6%
Uppsala 59,7%
Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.