Brister konstaterade i samband med placering på HVB-hem

I somras placerades en ungdom på kommunens HVB, hem för vård och boende. Placeringen skulle varit kortvarig i väntan på tillträde till ett externt HVB som var mer anpassat till ungdomens behov. Omständigheter gjorde att placeringen blev längre än tänkt. Något som HVB-hemmet inte hade planerat och inte heller hade förutsättningar för.
Det är i Lidköping som det har upptäckts brister i en placering på HVB-hem.

I somras placerades en ungdom på kommunens HVB, hem för vård och boende. Placeringen skulle varit kortvarig i väntan på tillträde till ett externt HVB som var mer anpassat till ungdomens behov. Omständigheter gjorde att placeringen blev längre än tänkt. Något som HVB-hemmet inte hade planerat och inte heller hade förutsättningar för.

I somras placerades en ungdom på kommunens HVB, hem för vård och boende. Placeringen skulle varit kortvarig i väntan på tillträde till ett externt HVB som var mer anpassat till ungdomens behov. Omständigheter gjorde att placeringen blev längre än tänkt. Något som HVB-hemmet inte hade planerat och inte heller hade förutsättningar för.

Tyvärr resulterade detta i att ungdomen inte fick det omhändertagande denne borde fått och anhöriga lämnade in ett klagomål på verksamheten. Socialtjänsten i Lidköping bekräftar den anhöriga i sitt klagomål och håller med om de brister som lyfts fram. Klagomålet är nu utrett och missförhållandet är anmält till IVO, Inspektion för vård och omsorg, för granskning.

Bland annat konstaterar den interna utredningen att personal på HVB-hemmet hade fel kompetens för ungdomens behov, att kommunikationen brustit, bland annat med det hem personen var menad att bli placerat på och att personen i fråga inte fått den vård denne behövde. Ungdomen är nu omplacerat på externt boende och vi beklagar den situation som personen utsatts för.

Social & Arbetsmarknad i Lidköping har sedan tidigare initierat ett arbete i att utreda hur kommunens HVB ska användas och vilka kompetenser som ska finnas tillgängliga på boendet. Förvaltningen kommer också arbeta för att förbättra kommunikationen i de led där den brustit och med att säkra arbetsprocesser, både internt inom kommunen och med extern part.

Nationellt syns en ökande utmaning i att ta hand om ungdomar med stora och komplexa behov och det är svårt att hitta lämpliga boenden med rätt kompetens. Något som också påverkat detta missförhållande även om det inte ursäktar lidandet för den person vi pratar om. Social & Arbetsmarknad arbetar nu intensivt med förbättringar för att undvika att en liknande händelse inträffar igen.

Related posts